Godziny pracy: Pon - Pt. 08:00 - 21:00 Sob. 09:00 - 17:00 Ndz. 9:00 - 17:00

Umowy ramowe podmiotów współpracujących z www.pozyczkaplus.pl

Umowy ramowe pożyczkodawców współpracujących z pośrednikiem Aventus Group Sp. z o.o.:

Tusumi Sp. z o.o. - Umowa ramowa link

Arena Finance Sp. z o.o. - Umowa ramowa link

Przykład umowy:

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

KOD UMOWY: ..........

zawarta w dniu .......... pomiędzy:


1. .................... z siedzibą w Białymstoku, ...................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ....................; reprezentowana przez Prezesa zarządu ....................; posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł, zwaną dalej ”Pożyczkodawcą”


dla której usługi pośrednictwa świadczy:


Aventus Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, adres siedziby: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, p.III, 15- 888 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000355948, NIP 9662029390, REGON 200358089, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.500.000 zł, zwaną dalej „Pośrednikiem”,


A

2. ...................., nr. dowodu osobistego ...................., nr. telefonu ...................., adres poczty elektronicznej ...................., adres do korespondencji ........................................,

nr PESEL .................... zwanym/ą dalej „Pożyczkobiorcą”.


STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

§ 1 DEFINICJE

O ile strony nie postanowią inaczej, użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają:

1. Administrator Danych Osobowych - .................... z siedzibą w Białymstoku, która przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, lub rozwiązania Umowy, a także dla innych celów, na które Pożyczkobiorca wyraził dobrowolnie zgodę podczas rejestracji na Stronie Internetowej. W razie niezawarcia, wygaśnięcia lub rozwiązania tej umowy – dane osobowe Klienta/Pożyczkobiorcy przetwarzane są dla celów archiwalnych i statystycznych oraz dla celów uniknięcia wykorzystania danych osobowych przez osoby nieuprawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Biura Informacji Gospodarczej – oznacza biura informacji gospodarczej działające na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych, współpracujące z Pożyczkodawcą na podstawie stosownych umów: Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie.

3. Biuro Obsługi Klienta – część infrastruktury Pośrednika, służąca do kontaktu z Klientami/Pożyczkobiorcami drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Numery kontaktowe oraz adresy poczty elektronicznej dostępne są na Stronie Internetowej.

4. Formularz Informacyjny - formularz, według wzoru stanowiącego załącznik do ustawy o kredycie konsumenckim, zawierający dane dotyczące wnioskowanej Pożyczki, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, przesyłany Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Pośrednika na Trwałym nośniku przed zawarciem każdej Umowy Pożyczki.

5. Harmonogram Spłat – oznacza zestawienie terminów spłaty poszczególnych rat, wysokości tych rat wraz z należnościami służącymi Pożyczkodawcy, z wyszczególnieniem: Kwoty Pożyczki i wszelkich innych kosztów uzyskania Pożyczki, które Pożyczkobiorca zobowiązany jest ponieść, stosownie do regulacji art. 37 Ustawy o kredycie konsumenckim.

6. Indywidualny Rachunek Bankowy Pośrednika – jeden z rachunków bankowych, którego numer znajduje się w spisie rachunków bankowych zamieszczonym na Stronie Internetowej oraz jest dostępny w Profilu Klienta.

7. Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy - rachunek bankowy, którego wyłącznym posiadaczem lub współposiadaczem jest Pożyczkobiorca, prowadzony w systemie bankowości elektronicznej, podawany podczas rejestracji na Stronie Internetowej, z którego dokonywana jest Opłata Rejestracyjna lub podawany podczas rejestracji i przypisany do Pożyczkobiorcy za pomocą aplikacji Kontomatik, na który przelewana jest Kwota Pożyczki.

8. Klient - osoba korzystająca z usług Pośrednika, świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej na podstawie Regulaminu Rejestracji, składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki i świadczenia innych usług przez Pośrednika, zainteresowana uzyskaniem Pożyczki u Pożyczkodawcy.

9. Kontomatik – usługa świadczona przez firmę Kontomierz.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000338706, NIP 5213542911, na podstawie zawartej z Pośrednikiem odpowiedniej umowy, umożliwiająca weryfikację danych wprowadzonych przez Pożyczkobiorcę podczas rejestracji z danymi podawanymi przez niego podczas logowania na Indywidualny Rachunek Bankowy.

10. Kwota do Spłaty – Kwota Pożyczki powiększona o wszelkie przysługujące Pożyczkodawcy opłaty, prowizje, odsetki, i inne należności wynikające z zawartej Umowy Pożyczki, która powinna zostać zwrócona przez Pożyczkobiorcę w Terminie Spłaty zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z Umowy Pożyczki. Kwotą do Spłaty przy Pożyczce udzielonej na podstawie Regulaminu Promocji, po upływie Terminu Spłaty, jest kwota zawierająca dodatkowo opłaty, prowizje i odsetki kapitałowe, zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki, a także odsetki z tytułu opóźnienia.

11. Kwota Pożyczki - oznacza kwotę przekazywaną z tytułu Umowy Pożyczki przez Pożyczkodawcę na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy. W przypadku zawarcia Umowy Pożyczki Refinansującej, Kwota Pożyczki przekazywana jest na rachunek bankowy Podmiotu Współpracującego z Pośrednikiem zgodnie z warunkami, wynikającymi z Umowy Pożyczki Refinansującej.

12. Okres kredytowania – liczba dni, liczona od dnia zawarcia Umowy Pożyczki Krótkoterminowej oraz Umowy Pożyczki Refinansującej, po których upływie następuje Termin Spłaty albo liczba miesięcy, liczona od dnia zawarcia Umowy Pożyczki Ratalnej, po których upływie następuje Termin Spłaty Ostatniej Raty.

13. Opłata Rejestracyjna - jednorazowy przelew w kwocie 0,01 zł, dokonywany z Indywidualnego Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy, celem: weryfikacji jego tożsamości, rozpatrzenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki, a także potwierdzenia woli Pożyczkobiorcy zawarcia Umowy Pożyczki. Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy, z którego przelana została Opłata Rejestracyjna jest rachunkiem, na który przelewana jest Kwota Pożyczki. Opłata ponoszona jest przy złożeniu pierwszego Wniosku o Udzielenie Pożyczki.

14. Opłata za przedłużenie – koszt ponoszony przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy w związku z odroczeniem Terminu Spłaty Pożyczki Krótkoterminowej, udzielonej na warunkach promocji zgodnie z Regulaminem Promocji, uiszczany w wysokości wynikającej z Regulaminu Promocji, bądź stosownie do warunków Regulaminu Promocji i wskazań Tabeli Opłat i Prowizji.

15. Opłata za Refinansowanie – koszt ponoszony przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy w związku z Refinansowaniem Pożyczki, udzielonej uprzednio przez Podmiot Współpracujący z Pośrednikiem, którego wysokość wynika z Umowy Pożyczki Refinansującej oraz Tabeli Opłat i Prowizji.

16. Osoba trzecia - oznacza jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną, która nie jest stroną Umowy Pożyczki.

17. Platforma Wymiany Informacji Pożyczkowej - platforma internetowa realizująca usługę poufnej informacji, umożliwiająca współpracę kredytodawców w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim, w ramach odrębnie zawartej przez Pożyczkodawcę i podmiot prowadzący przedmiotową platformę umowy.

18. Podmioty Współpracujące z Pośrednikiem – Pożyczkodawcy, których lista znajduje się na Stronie Internetowej, posiadający status instytucji pożyczkowej stosownie do regulacji art. 5 ust. 2a Ustawy o kredycie konsumenckim, dla których Pośrednik dokonuje czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem Umów Pożyczek, na podstawie odpłatnych umów pośrednictwa finansowego.

19. Pośrednik – oznacza pośrednika kredytowego w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy o kredycie konsumenckim, którym jest Aventus Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-888), ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000355948, dokonująca czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem i oferowaniem Umów Pożyczek na rzecz Pożyczkodawcy .................... oraz Podmiotów Współpracujących z Pośrednikiem, których lista udostępniona jest na Stronie Internetowej

20. Pożyczki udzielane w ramach Ramowej Umowy pożyczki przez Pożyczkodawcę:

 • a. Pożyczka Krótkoterminowa - środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w wysokości i na warunkach określonych w zawartej Umowie Pożyczki Krótkoterminowej, zwracane w formie jednorazowego przelewu.
 • b. Pożyczka Ratalna – środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w wysokości i na warunkach określonych w zawartej Umowie Pożyczki Ratalnej, zwracane w ratach wraz doliczonym kosztem Prowizji i odsetek kapitałowych, zgodnie z ustalonym Harmonogramem Spłat.
 • c. Pożyczka Refinansująca – oznacza Pożyczkę udzielaną Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę, która ma na celu spłatę Pożyczki, udzielonej uprzednio przez Podmiot Współpracujący z Pośrednikiem na warunkach określonych w Umowie Pożyczki Refinansującej, zwracana w formie jednorazowego przelewu.

21. Pożyczkobiorca - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, posiadającą numer ewidencyjny PESEL oraz miejsce zamieszkania na terenie Polski, która w wyniku rejestracji, a następnie pozytywnej weryfikacji zawarła z Pożyczkodawcą Umowę Pożyczki.

22. Pożyczkodawca – .................... z siedzibą w Białymstoku, %{investor_address}%, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr ....................; reprezentowana przez Prezesa zarządu ....................; posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł.

23. Profil Klienta – oznacza konto Klienta/Pożyczkobiorcy utworzone na Stronie Internetowej, po przeprowadzeniu rejestracji, polegającej na wypełnieniu Formularza Internetowego prawidłowymi danymi Klienta, za pośrednictwem którego Klient/Pożyczkobiorca składa Wniosek o Udzielenie Pożyczki. Warunki utworzenia i korzystania z Profilu Klienta określa Regulamin Rejestracji, składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki i świadczenia innych usług przez Pośrednika.

24. Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy jako wynagrodzenie z tytułu przygotowania, udzielenia i wypłaty Pożyczki w wysokości wynikającej z Umowy Pożyczki, Tabeli Opłat i Prowizjij oraz Formularza Informacyjnego.

25. Przedłużenie Terminu Spłaty – oznacza zawarcie odrębnej Umowy Pożyczki Krótkoterminowej, mającej na celu odroczenie Terminu Spłaty Pożyczki, udzielonej na warunkach promocji o okres tożsamy z okresem kredytowania wynikającym z Umowy Pożyczki Krótkoterminowej, której Termin Spłaty jest odraczany. Przedłużenie Terminu Spłaty dopuszczalne jest wyłącznie, jeżeli Pożyczkobiorcę łączy z Pożyczkodawcą Umowa Pożyczki Krótkoterminowej.

26. Ramowa Umowa Pożyczki – oznacza niniejszą umowę, która stanowi podstawę zawierania Umów Pożyczek i jednocześnie integralną ich część.

27. Refinansowanie Pożyczki - oznacza spłatę Pożyczki Krótkoterminowej, udzielonej uprzednio Pożyczkobiorcy przez Podmiot Współpracujący z Pośrednikiem, w wyniku której powstaje nowy stosunek zobowiązaniowy pomiędzy Pożyczkobiorcą, a Pożyczkodawcą uregulowany postanowieniami Umowy Pożyczki Refinansującej.

28. Regulamin Promocji – oznacza każdy Regulamin, ustalający promocyjne warunki udzielenia Pożyczek Krótkoterminowych, polegające w szczególności na rezygnacji przez Pożyczkodawcę z należnych mu opłat, Prowizji, odsetek od udzielonych Pożyczek, na obniżeniu tych opłat, Prowizji, odsetek lub na innych ustępstwach czynionych w stosunku do Pożyczkobiorcy.

29. Regulamin Rejestracji, składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki i świadczenia innych usług przez Pośrednika – oznacza Regulamin ustalający zasady rejestracji, utworzenia i korzystania z Profilu Klienta, warunki składania Wniosków o Udzielenie Pożyczek oraz świadczenia innych usług za pośrednictwem Strony Internetowej przez Pośrednika stosownie do regulacji ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. nr 144, poz. 1204 z późn.zm), dostępny na Stronie Internetowej oraz za pośrednictwem Profilu Klienta.

30. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania lub RRSO - oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania wyliczoną zgodnie z art. 5 ust. 12 ustawy o kredycie konsumenckim, czyli całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

31. Strona Internetowa – oznacza stronę internetową Pośrednika, za której pośrednictwem Pożyczkobiorca rejestruje się, tworzy Profil Klienta i składa Wniosek o Udzielenie Pożyczki.

32. Tabela Opłat i Prowizji - oznacza zestawienie wartości opłat, Prowizji czy odsetek kapitałowych, jakie stosuje Pożyczkodawca przy zawieraniu Umów Pożyczek odpowiednio do wnioskowanej Kwoty Pożyczki oraz okresu kredytowania, która stanowi integralną część Umów Pożyczek.

33. Termin Spłaty – wynikający z Umowy Pożyczki Krótkoterminowej oraz Umowy Pożyczki Refinansującej dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić na Rachunek Bankowy Pośrednika Kwotę do Spłaty.

1.) Termin Spłaty Ostatniej Raty – wynikający z Umowy Pożyczki Ratalnej dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy ostatnią ratę Pożyczki łącznie z należną ostatnią częścią Prowizji oraz odpowiednią częścią odsetek kapitałowych.

2.) Termin Spłaty Raty - wynikający z Umowy Pożyczki Ratalnej dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy daną ratę Pożyczki, zawierającą odpowiednią część Prowizji oraz odpowiednią częścią odsetek kapitałowych.

34. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

35. Umowa Pożyczki – umowa o kredyt konsumencki zawierana na odległość w znaczeniu ustawy o kredycie konsumenckim oznacza każdą (tzn. pierwszą i każdą następną) umowę zawartą pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą za pośrednictwem Pośrednika, na podstawie zawartej Ramowej Umowy Pożyczki. W ramach Ramowej Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca może zawrzeć stosownie do wniosku Pożyczkobiorcy – Umowę Pożyczki Krótkoterminowej, Umowę Pożyczki Refinansującej oraz Umowę Pożyczki Ratalnej.

38. Umowa Pożyczki Krótkoterminowej - oznacza Umowę Pożyczki zawartą z Pożyczkodawcą, na podstawie której Pożyczkodawca przelewa na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy Kwotę Pożyczki, którą następnie Pożyczkobiorca zwraca po upływie określonej liczbie dni (okresie kredytowania) wraz z Prowizją w formie jednorazowego przelewu na Rachunek Bankowy Pośrednika.

39. Umowa Pożyczki Ratalnej – oznacza Umowę Pożyczki zawartą z Pożyczkodawcą, na podstawie której Pożyczkodawca przelewa na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy Kwotę Pożyczki, którą następnie Pożyczkobiorca zwraca wraz z Prowizją w ratach stosownie do warunków Umowy Pożyczki Ratalnej oraz ustalonego Harmonogramu Spłat.

40. Umowa Pożyczki Refinansującej – oznacza Umowę Pożyczki zawartą z Pożyczkodawcą, która ma celu spłatę Pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy uprzednio przez Podmiot Współpracujący z Pośrednikiem, zgodnie z warunkami tej umowy, zwracana przez Pożyczkobiorcę po upływie określonej liczbie dni (okresie kredytowania) w formie jednorazowego przelewu na Rachunek Bankowy Pośrednika.

41. Ustawa o kredycie konsumenckim – oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011, nr 126, poz. 715 z późn. zm.)

42. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – oznacza ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. nr 81 poz. 530, z późn.zm.).

43. Weryfikacja - czynności kontrolne dokonywane przez upoważnionych do tych czynności pracowników Biura Obsługi Klienta, polegające na sprawdzeniu pod względem zgodności z prawdą informacji podanych przez Pożyczkobiorcę podczas rejestracji, jak również dokonanie oceny zdolności kredytowej Klienta, stosownie do obowiązku nałożonego ustawą o kredycie konsumenckim oraz do wyrażonego przez niego upoważnienia na podstawie danych ze zbiorów danych Pożyczkodawcy, Pośrednika oraz baz danych biur informacji gospodarczej.

44. Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek złożony przez Klienta/Pożyczkobiorcę za pośrednictwem Profilu Klienta drogą elektroniczną albo drogą telefoniczną, zawierający propozycję warunków Umowy Pożyczki, którego szczególne zasady składania ustala Regulamin Rejestracji, składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki i świadczenia innych usług przez Pośrednika.


Sformułowania pisane w Ramowej Umowie Pożyczki wielkimi literami mają znaczenie, które zostało im nadane w powyższych definicjach.


§ 2 PRZEDMIOT UMOWY


1. Przedmiotem niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki jest określenie warunków zawarcia i rozwiązania Ramowej Umowy Pożyczki, a także zawierania na jej podstawie Umów Pożyczek oraz określenie ogólnych zasad wykonywania przez Strony zobowiązań wynikających z Umów Pożyczek.

2. Zawarcie Ramowej Umowy Pożyczki następuje równocześnie z zawarciem pierwszej Umowy Pożyczki.

3. Na podstawie Ramowej Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy Pożyczek każdorazowo na podstawie odrębnej Umowy Pożyczki zawartej przez Strony. W ramach Ramowej Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca dopuszcza udzielenie następujących Pożyczek:

 • a. Pożyczka Krótkoterminowa - środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w wysokości i na warunkach określonych w zawartej Umowie Pożyczki Krótkoterminowej, zwracane w formie jednorazowego przelewu.
 • b. Pożyczka Ratalna – środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w wysokości i na warunkach określonych w zawartej Umowie Pożyczki Ratalnej, zwracane w miesięcznych ratach wraz z Prowizją i naliczonymi odsetkami kapitałowymi zgodnie z ustalonym Harmonogramem Spłat.
 • c. Pożyczka Refinansująca – oznacza Pożyczkę udzielaną Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę, która ma na celu spłatę Pożyczki, udzielonej uprzednio rzez Podmiot Współpracujący z Pośrednikiem na warunkach określonych w Umowie Pożyczki Refinansującej, zwracana w formie jednorazowego przelewu.

4. 4. Zasady rejestracji na Stronie Internetowej, utworzenia i korzystania z Profilu Klienta oraz składania Wniosków o Udzielenie Pożyczek określa Regulamin Rejestracji, składania Wniosków o Udzielenie Pożyczek i świadczenia innych usług przez Pośrednika.


§ 3 UDZIELENIE POŻYCZKI


1. Pożyczkodawca udziela Pożyczki Klientowi/Pożyczkobiorcy spełniającemu następujące warunki:

 • a. jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego tj. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • b. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej z miejscem zamieszkania na terytorium kraju,
 • c. nie posiada niespłaconych zobowiązań względem Pożyczkodawcy,
 • d. nie posiada niespłaconych zobowiązań, które zostałyby ujawnione w bazach danych prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej,
 • e. jest zdolny do spłaty udzielonej Pożyczki,
 • f. posiada na Stronie Internetowej aktywny Profil Klienta,
 • g. złożył Wniosek o Udzielenie Pożyczki, następnie potwierdzony Opłatą Rejestracyjną uiszczoną z Indywidualnego Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy, albo następnie przeszedł pozytywnie weryfikację przy wykorzystaniu aplikacji Kontomatik,
 • h. przeszedł pozytywnie weryfikację oraz ocenę zdolności kredytowej w zbiorach danych Pożyczkodawcy oraz bazach danych Biur Informacji Gospodarczych,
 • i. zawarł Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą,
 • j. spełnia inne warunki przewidziane w Umowie Pożyczki.

2. Jeżeli Klient/Pożyczkobiorca spełnia łącznie warunki, o których mowa w poprzednim ustępie Umowy, Pożyczkodawca niezwłocznie od dokonania pozytywnej oceny zdolności kredytowej, przesyła Pożyczkobiorcy decyzję o udzieleniu Pożyczki i przekazuje Kwotę Pożyczki na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.

3. Decyzja Pożyczkodawcy o udzieleniu lub odmowie udzielenia Pożyczki może być przekazana Pożyczkobiorcy za pośrednictwem wiadomości sms, e-mail, drogą telefoniczną albo poprzez komunikat znajdujący się w Profilu Klienta.

4. Po dokonanej weryfikacji Klienta/Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca może zaproponować Pożyczkę w innej wysokości niżeli wnioskowana.

5. Pożyczkodawca zachowuje prawo do dokonywania oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy przez cały okres obowiązywania Ramowej Umowy Pożyczki.

6. Pożyczkę uważa się za udzieloną w momencie dokonania przelewu na wskazany Indywidualny rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy. Dzień dokonania przelewu uważa się również za dzień zawarcia Umowy Pożyczki przez Strony.

7. W razie niespełnienia warunków udzielenia Pożyczki, Pożyczkodawca może odmówić udzielenia Pożyczki. Odmowa udzielenia Pożyczki nie oznacza rozwiązania lub wypowiedzenia przez Pożyczkodawcę Ramowej Umowy Pożyczki.

8. Pożyczkodawca ani Pośrednik nie ma obowiązku informowania Klienta/Pożyczkobiorcy o powodach odmowy udzielenia Pożyczki, z wyjątkiem sytuacji, gdy odmowa nastąpiła ze względu na informacje zawarte w bazie danych Biur Informacji Gospodarczych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy. W takim przypadku Pożyczkodawca poprzez Pośrednika udzieli Pożyczkobiorcy bezpłatnej informacji o wynikach tego sprawdzenia oraz wskaże bazę danych, w której dokonano tego sprawdzenia.


§ 4 KOSZT UZYSKANIA POŻYCZKI


1. Na koszt uzyskania Pożyczki w ramach niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki, składa się:

 • a. Przy Umowie Pożyczki Krótkoterminowej:
 • - Prowizja - płatna wraz z Kwotą Pożyczki w Terminie Spłaty, w wysokości wynikającej z Tabeli Opłat i Prowizji oraz z Umowy Pożyczki,
 • - - Odsetki kapitałowe – naliczane według zmiennej stopy oprocentowania w wysokości równej 10% w skali roku, płatne wraz z Kwotą Pożyczki w Terminie Spłaty.
 • b. Przy Przedłużeniu Terminu Spłaty Pożyczki Krótkoterminowej, udzielonej na warunkach promocji
 • - Opłata za Przedłużenie - zgodnie z Regulaminem Promocji, stosownie do wniosku o Przedłużenie Terminu Spłaty, płatna najpóźniej w Terminie Spłaty, wynikającym z Umowy Pożyczki Krótkoterminowej,
 • - Odsetki kapitałowe – naliczane według zmiennej stopy oprocentowania w wysokości równej 10% w skali roku, płatne wraz z Kwotą Pożyczki w przedłużonym Terminie Spłaty, wynikającym z przedłużonej Umowy Pożyczki Krótkoterminowej,
 • c. Przy udzieleniu Pożyczki Refinansującej:
 • - Opłata za Refinansowanie – naliczana w wysokości wynikającej z Umowy Pożyczki Refinansującej z tytułu Refinansowania Pożyczki, udzielonej przez Podmiot Współpracujący z Pośrednikiem, stosownie do wniosku o Refinansowanie Pożyczki,
 • - Odsetki kapitałowe – naliczane według zmiennej stopy oprocentowania w wysokości równej 10% w skali roku, płatne wraz z Kwotą Pożyczki Refinansującej w Terminie Spłaty, wynikającym z Umowy Pożyczki Refinansującej.
 • d. Przy udzieleniu Pożyczki Ratalnej:
 • - Prowizja – w wysokości wynikającej z Umowy Pożyczki Ratalnej, płatna częściami stosownie do liczby rat wraz z odpowiednią częścią Kwoty Pożyczki zgodnie z Harmonogramem Spłat,
 • - Odsetki kapitałowe – naliczane według stałej stopy oprocentowania w wysokości równej 10% w skali roku.

2. Jeżeli Pożyczkobiorca po raz pierwszy rejestruje się na Stronie Internetowej, składa pierwszy Wniosek o Udzielenie Pożyczki, a nie korzysta z weryfikacji za pomocą aplikacji Kontomatik, zobowiązany jest dokonać przelewu Opłaty Rejestracyjnej z Indywidualnego Rachunku Bankowego. W razie przyznania Pożyczki, opłata ta jest odejmowana od Kwoty do Spłaty.

3. Odsetki kapitałowe należne są Pożyczkodawcy tytułem udzielenia Pożyczki Krótkoterminowej lub Refinansującej w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) (odsetki maksymalne).

4. Odsetki kapitałowe zwiększają sumę zadłużenia z tytułu pożyczki i spłacane są łącznie z Kwotą Pożyczki oraz Prowizją w Terminie Spłaty. Wysokość odsetek maksymalnych ustalana jest zgodnie z art. 359 § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

5. Odsetki kapitałowe naliczane są od Kwoty Pożyczki od dnia przelewu Kwoty Pożyczki na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy do dnia poprzedzającego Termin Spłaty Pożyczki.

6. Odsetki kapitałowe naliczane są za każdy dzień korzystania z Pożyczki.

7. Wysokość odsetek kapitałowych podlega zaokrągleniu w dół do pełnego grosza.

8. W przypadku ustawowej zmiany wysokości oprocentowania, będącej wynikiem zmiany odsetek, o których mowa art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego, w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, Pożyczkodawcy należą się odsetki w wysokości odsetek maksymalnych, ustalonych w wyniku zmiany. Gdyby jednak zmiana doprowadziła do pobierania przez Pożyczkodawcę odsetek w wysokości przekraczającej wysokość odsetek maksymalnych naliczanych na podstawie niniejszej Umowy, Pożyczkodawca obniży ich wartość do wysokości obowiązujących odsetek maksymalnych. Pożyczkodawca o powyższych okolicznościach powiadomi Pożyczkobiorcę niezwłocznie przesyłając informację, na Trwałym nośniku za pośrednictwem wiadomości e-mail.

9. Dla celów związanych z obliczaniem należnych Pożyczkodawcy odsetek kapitałowych , przyjmuje się, że równy miesiąc ma 30,41666 dni.

10. Wysokość opłat i odsetek, wymienionych w ust. 1, wynika z przesłanych Pożyczkobiorcy, na Trwałym nośniku: Formularza Informacyjnego, Umowy Pożyczki Krótkoterminowej lub Umowy Pożyczki Refinansującej, a także z Tabeli Opłat i Prowizji, udostępnionej na Stronie Internetowej. Informacja o wysokości opłat, Prowizji i odsetek jest również dostępna za pośrednictwem Profilu Klienta lub przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

11. Pożyczkobiorca nie ponosi w związku z udzieloną Pożyczką żadnych opłat, kosztów innych niż wskazane w Umowie Pożyczki lub Tabeli Opłat i Prowizji. Pożyczkobiorca nie ponosi żadnych opłat na rzecz Pośrednika. Wynagrodzenie Pośrednika pokrywane jest w całości przez Pożyczkodawcę.


§ 5 POŻYCZKA NA WARUNKACH PROMOCJI
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SPŁATY


1. Pożyczkodawca może udzielać Pożyczek na warunkach promocji, polegających w szczególności na rezygnacji z należnych opłat, Prowizji, odsetek kapitałowych od Pożyczek, na obniżeniu tych opłat, Prowizji, odsetek kapitałowych lub na innych ustępstwach czynionych w stosunku do Pożyczkobiorcy. Warunki promocji określane są każdorazowo w Regulaminie Promocji, udostępnionym na Stronie Internetowej.

2. Warunki promocji mogą dotyczyć zarówno pierwszej jak i kolejnych Umów Pożyczek.

3. Pożyczkobiorcy, który uzyskał Pożyczkę na warunkach promocji może zostać przyznane prawo do jednokrotnego Przedłużenia Terminu Spłaty. Przedłużenie następuje na okres tożsamy z okresem kredytowania wynikającym z Umowy Pożyczki Krótkoterminowej.

4. Pożyczkobiorca ma prawo do Przedłużenia Terminu Spłaty wyłącznie w razie pozytywnej decyzji Pożyczkodawcy w powyższym zakresie, złożenia wniosku o przedłużenie i po dokonaniu Opłaty za Przedłużenie najpóźniej w Terminie Spłaty. W tytule przelewu Opłaty za Przedłużenie należy podać treść zgodną z komunikatem przesłanym za pośrednictwem wiadomości sms oraz e-mail.

5. Przedłużenie Terminu Spłaty następuje po decyzji Pożyczkodawcy, zakomunikowanej Pożyczkobiorcy drogą wiadomości e-mail lub telefoniczną, w momencie uznania Rachunku Bankowego Pośrednika przelaną kwotą Opłaty za Przedłużenie.

6. W razie bezskutecznego upływu Terminu Spłaty Pożyczki Krótkoterminowej, udzielonej na warunkach promocji, warunki promocji wygasają, a Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy wszelkich standardowo należnych opłat, Prowizji , odsetek kapitałowych w wysokości odpowiedniej do wypłaconej Kwoty Pożyczki, stosownie do wskazań Tabeli Opłat i Prowizji oraz Umowy Pożyczki, zawierającej symulację kosztu pożyczki na wypadek braku spłaty Pożyczki w Terminie Spłaty, tj. bez uwzględnienia warunków promocji.


§ 6 POŻYCZKA REFINANSUJĄCA


1. Na podstawie Ramowej Umowy Pożyczki Pożyczkodawca dopuszcza udzielenie Pożyczkobiorcy Pożyczki Refinansującej. Pożyczkodawca dopuszcza Refinansowanie wyłącznie Pożyczki udzielonej uprzednio przez Podmiot Współpracujący z Pośrednikiem. Refinansowanie możliwe jest po uiszczeniu Opłaty za Refinansowanie na rzecz Pożyczkodawcy.

2. Pożyczka Refinansująca udzielana jest przez Pożyczkodawcę Pożyczkobiorcy na jego wniosek i ma na celu spłatę Pożyczki na warunkach określonych w Umowie Pożyczki Refinansującej.

3. Pożyczkobiorca może złożyć Wniosek o Udzielenie Pożyczki Refinansującej za pośrednictwem Profilu Klienta.

4. Do Wniosku o Udzielenie Pożyczki Refinansującej stosuje się odpowiednio postanowienia Ramowej Umowy Pożyczki oraz Regulaminu Rejestracji, składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki i świadczenia innych usług przez Pośrednika dotyczące Wniosku o Udzielenie Pożyczki.

5. Umowę Pożyczki Refinansującej uważa się za zawartą w chwili uznania Rachunku Bankowego Pośrednika przelaną kwotą Opłaty za Refinansowanie.

6. Pożyczka Refinansująca udzielana jest na okres odpowiadający okresowi kredytowania, wynikający z Umowy Pożyczki, udzielonej uprzednio przez Podmiot Współpracujący z Pośrednikiem.

7. Warunki udzielenia Pożyczki Refinansującej określa Formularz Informacyjny oraz Umowa Pożyczki Refinansującej, przesyłana Pożyczkobiorcy na Trwałym nośniku.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, do Umowy Pożyczki Refinansującej odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia dotyczące Umowy Pożyczki Krótkoterminowej, z wyjątkiem postanowień dotyczących przekazania na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy Kwoty Pożyczki.


§ 7 POŻYCZKA RATALNA


1. Na podstawie Ramowej Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca może na wniosek Pożyczkobiorcy udzielić Pożyczki Ratalnej. Wniosek powinien zawierać określenie Kwoty Pożyczki oraz Okresu kredytowania.

2. Umowa Pożyczki Ratalnej określa Harmonogram spłat oraz wymienia szczegółowo wszystkie elementy, składające się na wysokość każdej poszczególnej Raty.

3. Na wysokość Raty składa się: część Kwoty Pożyczki, część Prowizji oraz część należnych odsetek kapitałowych. Wysokość Prowizji wynika z Tabeli Opłat i Prowizji.

4. Odsetki kapitałowe należne są Pożyczkodawcy tytułem udzielenia Pożyczki Ratalnej w wysokości, wskazanej w § 4 ust. 1 lit. d tiret 2. Odsetki naliczane są od Kwoty Pożyczki od dnia przelewu Kwoty Pożyczki na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy do dnia poprzedzającego całkowitą spłatę albo spłatę Ostatniej Raty.

5. Odsetki kapitałowe naliczane są za każdy dzień korzystania z Pożyczki Ratalnej, z uwzględnieniem aktualnej wysokości Kwoty Pożyczki pozostającej do spłaty.

6. Wysokość odsetek kapitałowych podlega zaokrągleniu w dół do pełnego grosza.

7. W przypadku ustawowej zmiany wysokości oprocentowania, będącej wynikiem zmiany odsetek, o których mowa art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego, w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, Pożyczkodawcy należą się odsetki w wysokości odsetek maksymalnych, ustalonych w wyniku zmiany. Gdyby jednak zmiana doprowadziła do pobierania przez Pożyczkodawcę odsetek w wysokości przekraczającej wysokość odsetek maksymalnych naliczanych na podstawie niniejszej Umowy, Pożyczkodawca obniży ich wartość do wysokości obowiązujących odsetek maksymalnych. Pożyczkodawca o powyższych okolicznościach powiadomi Pożyczkobiorcę niezwłocznie przesyłając informację, na Trwałym nośniku za pośrednictwem wiadomości e-mail.

8. Dla celów związanych z obliczaniem należnych Pożyczkodawcy odsetek kapitałowych , przyjmuje się, że równy miesiąc ma 30,41666 dni.


§ 8 ZWROT KWOTY DO SPŁATY
WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ
LUB UMOWY POŻYCZKI REFINANSUJĄCEJ


1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu Kwoty do Spłaty w Terminie Spłaty w formie jednorazowego przelewu na Rachunek Bankowy Pośrednika. Jeżeli Termin Spłaty wypada w sobotę albo w dzień ustawowo wolny od pracy, Terminem Spłaty staje się następny dzień roboczy.

2. Zwrot Kwoty do Spłaty powinien nastąpić z Indywidualnego Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy, na który przelana była Kwota Pożyczki. Pożyczkodawca dopuszcza również możliwość zwrotu Kwoty do Spłaty z innego rachunku bankowego niżeli Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.

3. Każda Umowa Pożyczki zawarta na podstawie Ramowej Umowy Pożyczki ustala odrębny Termin Spłaty.

4. Za dzień zwrotu całości lub części Kwoty do Spłaty uznaje się dzień uznania Rachunku Bankowego Pośrednika przelaną kwotą.

5. Numery Rachunków Bankowych Pośrednika są udostępnione na Stronie Internetowej oraz w Profilu Klienta.

6. Pożyczkobiorca ma możliwość sprawdzenia Terminu Spłaty oraz wysokości Kwoty do Spłaty, za pośrednictwem Profilu Klienta lub przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e- mail.

7. Przed nadejściem Terminu Spłaty, Pożyczkodawca ma prawo informować Pożyczkobiorcę poprzez wiadomości sms lub e-mail o wysokości Kwoty do Spłaty oraz Terminie Spłaty.

8. Pożyczkobiorca, dokonując zwrotu całości lub części Kwoty do Spłaty na Rachunek Bankowy Pośrednika zobowiązany jest wskazać w tytule przelewu swój numer PESEL.

9. Strony ustalają, że kwoty, które Pożyczkobiorca wpłaci Pożyczkodawcy zostaną w następującej kolejności zaliczone na:

 • a. Koszty dochodzenia zwrotu Kwoty do Spłaty
 • b. Opłatę za Przedłużenie Pożyczki udzielonej na warunkach promocji – w razie złożenia przez Pożyczkobiorcę wniosku o Przedłużenie Terminu Spłaty,
 • c. Odsetki za opóźnienie;
 • d. Odsetki kapitałowe;
 • e. Prowizję;
 • f. Kwotę Pożyczki

10. Pożyczkobiorca jest uprawniony do zwrotu całości lub części Kwoty do Spłaty przed Terminem Spłaty.

11. W przypadku zwrotu całości lub części Kwoty do Spłaty przed Terminem Spłaty, całkowity koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono termin, na jaki została udzielona Pożyczka.

12. W razie gdyby po dokonaniu zwrotu Kwoty do Spłaty, pozostały środki pieniężne należne Pożyczkobiorcy, tzw. nadpłata, Pożyczkodawca zobowiązuje się do ich zwrotu niezwłocznie na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.


§ 9 ZWROT KWOTY DO SPŁATY
WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY POŻYCZKI RATALNEJ


1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu Kwoty do Spłaty, tj. Kwoty Pożyczki wraz z należną Prowizją i wartością odsetek kapitałowych zgodnie z Harmonogramem Spłat.

2. Wysokość poszczególnych rat oraz Terminy Spłat Rat określa każdorazowo Harmonogram Spłat. Harmonogram Spłat zawarty jest w Umowie Pożyczki Ratalnej, przesyłanej Pożyczkobiorcy na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej, stanowi również załącznik do Umowy Pożyczki Ratalnej oraz dostępny jest w Profilu Klienta. W okresie obowiązywania Umowy Pożyczki Ratalnej Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy Harmonogram Spłat bezpłatnie w każdym czasie na jego wniosek.

3. Jeżeli Termin Spłaty Raty wypada w sobotę albo w dzień ustawowo wolny od pracy, Terminem Spłaty Raty staje się następny dzień roboczy. Powyższa zasada znajduje zastosowanie odpowiednio do Terminu Spłaty Ostatniej Raty.

4. Spłata raty powinna nastąpić z Indywidualnego Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy, na który przelana została Kwota Pożyczki. Pożyczkodawca dopuszcza również możliwość spłaty raty z innego rachunku bankowego niżeli Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.

5. Za dzień spłaty raty uznaje się dzień uznania Rachunku Bankowego Pożyczkodawcy przelaną kwotą raty. W razie wpłaty kwoty w innej wysokości niżeli kwota raty lub Kwota do Spłaty za dzień wpłaty uznaje się dzień uznania Rachunku Bankowego Pożyczkodawcy przelaną kwotą.

6. Za dzień zwrotu Kwoty do Spłaty uznaje się dzień uznania Rachunku Bankowego Pożyczkodawcy przelaną kwotą ostatniej raty zgodnie z Harmonogramem Spłat, przy założeniu, że Pożyczkobiorca uregulował wszelkie poprzednie wymagalne raty Pożyczki Ratalnej.

7. Przed nadejściem Terminu Spłaty Raty bądź Terminu Spłaty Ostatniej Raty, Pożyczkodawca ma prawo poinformować Pożyczkobiorcę poprzez wiadomości sms lub e-mail o wysokości raty, Kwocie do Spłaty oraz Terminie Spłaty Raty bądź Terminie Spłaty Ostatniej Raty.

8. Pożyczkobiorca, dokonując spłaty raty na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy zobowiązany jest wskazać w tytule przelewu swój numer PESEL.

9. Strony ustalają, że kwoty, które Pożyczkobiorca wpłaci Pożyczkodawcy zostaną w następującej kolejności zaliczone na:

 • a. koszty dochodzenia zwrotu Kwoty do Spłaty
 • b. odsetki za opóźnienie od zadłużenia przeterminowanego,
 • c. część odsetkową (odsetki kapitałowe) najwcześniej wymagalnej raty,
 • d. część prowizyjną najwcześniej wymagalnej raty,
 • e. część kapitałową najwcześniej wymagalnej raty,
 • f. część odsetkową (odsetki kapitałowe) kolejnej raty,
 • g. część prowizyjną kolejnej raty,
 • h. część kapitałową kolejnej raty.

10. Pożyczkobiorca jest uprawniony do spłaty całości lub części Kwoty do Spłaty przed Terminem Spłaty Ostatniej Raty bez ponoszenia dodatkowych opłat za wcześniejszą spłatę. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spłaty całości lub części Kwoty poszczególnej Raty przed Terminem Spłaty Raty.

11. W przypadku zwrotu całości lub części Kwoty do Spłaty przed Terminem Spłaty Ostatniej Raty, całkowity koszt Pożyczki Ratalnej ulega obniżeniu stosownie do rzeczywistego okresu w jakim Pożyczkobiorca korzystał z Pożyczki Ratalnej.


§ 10 NIETERMINOWA SPŁATA
POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ LUB POŻYCZKI REFINANSUJĄCEJ


1. Kwota do Spłaty podlega zwrotowi najpóźniej w Terminie Spłaty. Kwota do Spłaty staje się wymagalna w dniu następującym po Terminie Spłaty, określonym w Umowie Pożyczki.

2. Jeżeli całość lub część Kwoty do Spłaty nie zostanie zwrócona w Terminie Spłaty, Pożyczkodawca jest uprawniony do naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowej Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie), obecnie 14% w skali roku.

3. W przypadku ustawowej zmiany wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, Pożyczkodawcy należą się odsetki w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie, ustalonych w wyniku zmiany. Gdyby jednak zmiana doprowadziła do pobierania przez Pożyczkodawcę odsetek w wysokości przekraczającej wysokość odsetek maksymalnych naliczanych na podstawie niniejszej Umowy, Pożyczkodawca obniży ich wartość do wysokości obowiązujących maksymalnych odsetek za opóźnienie. Pożyczkodawca o powyższych okolicznościach powiadomi Pożyczkobiorcę przesyłając informację, na Trwałym nośniku za pośrednictwem wiadomości e-mail.

4. W razie zmiany stopy referencyjnej oprocentowania odsetek za opóźnienie przez uprawniony organ, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o dokonanej zmianie za pośrednictwem Strony Internetowej.

5. W przypadku bezskutecznego upływu Terminu Spłaty, Pożyczkodawca ma dodatkowo prawo do podjęcia czynności windykacyjnych, w tym w szczególności polegających na:

 • - kontakcie z Pożyczkobiorcą - telefonicznym, za pośrednictwem wiadomości sms, e-mail, poprzez wysłanie pisemnych wezwań do zapłaty - informujących o wysokości Kwoty do Spłaty i wzywających do zapłaty,
 • - przekazania sprawy do firmy windykacyjnej, prowadzącej działania zmierzające do odzyskania Kwoty do Spłaty,
 • - prowadzeniu działań z zakresu windykacji terenowej samodzielnie lub za pomocą innych podmiotów świadczących w/w usługi,
 • - cesji wierzytelności na podmiot trzeci.

6. W ramach czynności windykacyjnych Pożyczkodawca nadaje przesyłką poleconą na adres zamieszkania/zameldowania Pożyczkobiorcy wezwanie do zapłaty.

7. Pożyczkodawca z tytułu prowadzonych czynności windykacyjnych nie pobiera opłat. Czynności windykacyjne będą podejmowane przez Pożyczkodawcę w sposób jak najmniej uciążliwy dla Pożyczkobiorcy, zapewniający poszanowanie dobrych obyczajów.

8. Po bezskutecznym upływie Terminu Spłaty, Pożyczkodawca może wystąpić z żądaniem zwrotu Kwoty do Spłaty na drogę postępowania sądowego, a następnie skierować sprawę do postępowania egzekucyjnego, co może spowodować obciążenie Pożyczkobiorcy kosztami ww. postępowań zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

9. W przypadku, gdy Kwota do Spłaty wynikająca z Umowy Pożyczki przekracza 200 zł, jest wymagalna, co najmniej od 60 dni i upłynął co najmniej miesiąc od wysłania Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty, Pożyczkodawca będzie uprawniony do zamieszczenia informacji o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy w Biurach Informacji Gospodarczej, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych.


§ 11 NIETERMINOWA SPŁATA
POŻYCZKI RATALNEJ


1. Kwota raty powinna zostać spłacona najpóźniej w Terminie Spłaty Raty, zaś Kwota do Spłaty, z uwzględnieniem dotychczas dokonanych wpłat, powinna zostać uregulowana najpóźniej w Terminie Spłaty Ostatniej Raty.

2. W razie przekroczenia terminów spłaty, o których mowa w poprzednim ustępie, Pożyczkodawca od dnia następnego uprawniony jest do naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowej Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie), obecnie 14% w skali roku.

3. Jeżeli Pożyczkobiorca zalega ze spłatą którejkolwiek raty Pożyczki Ratalnej przez okres przekraczający 30 dni, Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę Pożyczki Ratalnej w trybie natychmiastowym. Pożyczka Ratalna staje się w całości natychmiast wymagalna. Pożyczkobiorca zobowiązany jest niezwłocznie do zwrotu Kwoty do Spłaty .

4. Postanowienia § 10 stosuje się odpowiednio.


§12 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY POŻYCZKI


1. Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Ramowej Umowy Pożyczki bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wzór Oświadczenia o Odstąpieniu jest przesyłany Pożyczkobiorcy przy zawarciu każdej Umowy Pożyczki, na Trwałym nośniku. Wzór dostępny jest również w Profilu Klienta.

2. Odstąpienie od Ramowej Umowy Pożyczki jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy Pożyczki, powoduje rozwiązanie wszystkich umów zawartych w oparciu o postanowienia Regulaminu Rejestracji, składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki i świadczenia innych usług przez Pośrednika oraz skutkuje niemożliwością ubiegania się przez Pożyczkobiorcę o udzielenie Pożyczki.

3. Po upływie terminu do odstąpienia od Ramowej Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w trybie i na zasadach określonych w § 14.

4. Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od każdej Umowy Pożyczki zawartej na podstawie Ramowej Umowy Pożyczki bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Pożyczki nie jest równoznaczne z odstąpieniem od Ramowej Umowy Pożyczki i uprawnia Pożyczkobiorcę do ubiegania się w przyszłości o udzielenie Pożyczki na podstawie Ramowej Umowy Pożyczki.

5. Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres Pożyczkodawcy albo poprzez zeskanowanie takiego oświadczenia i przesłanie go na adres poczty elektronicznej Pożyczkodawcy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać opatrzone czytelnym podpisem Pożyczkobiorcy. Dla zachowania terminu do odstąpienia wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór Oświadczenia o Odstąpieniu jest przesyłany Pożyczkobiorcy przy zawarciu każdej Umowy Pożyczki, na Trwałym nośniku. Wzór Oświadczenia o Odstąpieniu dostępny jest również w Profilu Klienta.

6. Pożyczkobiorca, który złożył oświadczenie o odstąpieniu od Ramowej Umowy Pożyczki, Umowy Pożyczki jest zobowiązany, nie później niż w terminie 30 dni od dnia odstąpienia, do zwrotu Kwoty Pożyczki wraz z odsetkami kapitałowymi, naliczonymi od dnia przelewu Kwoty Pożyczki na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy do dnia poprzedzającego upływ 30 dni od dnia odstąpienia.

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Pożyczkobiorcę, umowę uważa się za niezawartą.

8. W razie odstąpienia od Umowy Pożyczki Ratalnej, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu Kwoty Pożyczki wraz z odsetkami kapitałowymi, naliczonymi od dnia przelewu Kwoty Pożyczki na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy do dnia całkowitej spłaty Kwoty do Spłaty.

9. W przypadku, gdy Kwota Pożyczki nie zostanie zwrócona w terminie, wskazanym w ust. 6, Pożyczkodawca jest uprawniony do naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowej Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie), obecnie 14% w skali roku.

10. Wysokość odsetek kapitałowych w stosunku dziennym należnych w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki wynosi: 0,027%, zaś po upływie tego terminu wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie w stosunku dziennym wynosi: 0,038%.


§ 13 REKLAMACJE


1. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pożyczkodawcy ( ....................) bądź za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Pożyczkodawcy (info@pozyczkaplus.pl).

2. Pożyczkodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Pożyczkodawca poinformuje o tym Pożyczkobiorcę wskazując:

 • - przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
 • - okoliczności wymagające wyjaśnienia,
 • - ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

3. W przypadku, w którym reklamacja nie zawiera wszystkich niezbędnych do rozpatrzenia informacji, Pożyczkodawca zawiadamia Pożyczkobiorcę o konieczności uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego. W takim przypadku, termin, o którym mowa w ust. 2, biegnie od daty dostarczenia Pożyczkodawcy wszystkich informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

4. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

5. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 2, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.

6. O rozpatrzeniu reklamacji Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę w formie pisemnej (przesyłką pocztową). Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji, na wniosek Pożyczkobiorcy.


§ 14 WYPOWIEDZENIE RAMOWEJ UMOWY POŻYCZKI


1. Ramowa Umowa Pożyczki zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Umowy Pożyczek na podstawie Ramowej Umowy Pożyczki zawierane są na czas określony do dnia zwrotu Kwoty do Spłaty przez Pożyczkobiorcę.

3. Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, rozwiązać Ramową Umowę Pożyczki za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym od dnia otrzymania przez Pożyczkodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu.

4. Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć Ramową Umowę Pożyczki za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę oświadczenia o wypowiedzeniu.

5. Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć Ramową Umowę Pożyczki w trybie natychmiastowym jeżeli:

 • a. Pożyczkobiorca zalega ze spłatą którejkolwiek raty Pożyczki Ratalnej przez okres przekraczający 30 dni
 • b. Dane podane przez Pożyczkobiorcę podczas rejestracji okazały się nieprawdziwe.
 • c. Pożyczkobiorca w trakcie obowiązywania umowy utracił zdolność kredytową.

6. Oświadczenie o wypowiedzeniu Ramowej Umowy Pożyczki przesyłane jest w formie pisemnej albo za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej.

7. Wypowiedzenie Ramowej Umowy Pożyczki wskutek okoliczności, określonych w ust. 3-5 nie wpływa na określone w Umowie Pożyczki obowiązki Pożyczkobiorcy dotyczące zwrotu Kwoty do Spłaty.


§ 15 ZMIANA RAMOWEJ UMOWY POŻYCZKI


1. Pożyczkodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany zapisów Ramowej Umowy Pożyczki w razie wystąpienia którejkolwiek z niżej wymienionych okoliczności:

 • a. wprowadzenia nowych, zmiany albo wycofania z aktualnej oferty dotychczasowych produktów lub usług przez Pożyczkodawcę,
 • b. zmiany bądź wprowadzenia nowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wydania rekomendacji, wniosków, zaleceń lub wytycznych przez organy państwowe - w zakresie koniecznym do realizacji Umowy Pożyczki w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami prawa.
 • c. inne ważne okoliczności niezależne od Pożyczkodawcy.

2. O zmianie postanowień Ramowej Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę przed datą wejścia w życie zmian poprzez wysłanie za pośrednictwem wiadomości e-mail stosownego oświadczenia o zmianie wraz z nową Ramową Umową Pożyczki na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy.

3. Pożyczkodawca wskaże postanowienia, które uległy zmianie oraz ich nowe brzmienie, a także poda datę wejścia w życie zmienionej Ramowej Umowy Pożyczki.

4. Zmiana Ramowej Umowy Pożyczki będzie wiążąca, jeżeli Pożyczkobiorca nie wypowie Ramowej Umowy Pożyczki w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Ramowej Umowy Pożyczki.

5. Zmieniona Ramowa Umowy Pożyczki obowiązuje wyłącznie w stosunku do Umów Pożyczek zawartych po dniu wejścia w życie zmienionej Ramowej Umowy Pożyczki.


§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Pożyczkodawca jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelności, w tym niewymagalnych, wynikających z Umowy Pożyczki na rzecz osób trzecich. Pożyczkodawca przesyła Pożyczkobiorcy zawiadomienie o dokonanej cesji, na trwałym nośniku za pośrednictwem wiadomości e-mail, podając informacje dotyczące podmiotu, na którego rzecz scedowana została wierzytelność wraz z rachunkiem bankowym do wpłat.

2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się informować niezwłocznie Pożyczkodawcę za pośrednictwem Profilu Klienta, w drodze pisemnej na adres Pożyczkodawcy lub za pośrednictwem wiadomości e-mail o zmianie wszelkich danych podanych w Profilu Klienta aż do całkowitego zwrotu Kwoty do Spłaty wynikającej z Umowy Pożyczki, zgodnie z warunkami Regulaminu Rejestracji, składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki i świadczenia innych usług przez Pośrednika.

3. Niniejsza Ramowa Umowa Pożyczki ma zastosowanie do pierwszej oraz każdej kolejnej Umowy Pożyczki udzielanej Pożyczkobiorcy.

4. Strony Ramowej Umowy Pożyczki uznają, iż dane przesyłane za pośrednictwem wiadomości sms, e-mail, za pośrednictwem Profilu Klienta oraz innymi elektronicznymi środkami porozumiewania są traktowane jako oświadczenie woli każdej ze Stron i wywołują odpowiednie skutki prawne.

5. Ramowa Umowa Pożyczki oraz każda Umowa Pożyczki podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winna być interpretowana.

6. Administratorem Danych Osobowych Pożyczkobiorcy jest Pożyczkodawca. Przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorcy zostało powierzone Pośrednikowi na podstawie stosownej umowy zawartej z Pożyczkodawcą w zakresie związanym z pośrednictwem finansowym w udzieleniu pożyczek.

7. Pożyczkobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich zmiany lub poprawienia. Pożyczkobiorca ma prawo odwołać wyrażone zgody w każdym czasie.

8. Dane osobowe Pożyczkobiorcy przetwarzane są przez Pożyczkodawcę na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883), tj. z uwagi, że:

 • a. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • b. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

9. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego lub sąd miejsca wykonania zobowiązania.

10. Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane adresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).

11. Pożyczkodawca informuje, iż Rzecznik Finansowy jest organem właściwym do prowadzenia postępowania z zakresu pozasądowego rozstrzygania sporów powstałych na gruncie umowy łączącej konsumenta z Pożyczkodawcą. Wszelkie informacje dotyczące zasad postępowania dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl.

12. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 21.05.2013 r., Pożyczkobiorca ma prawo skorzystać z Europejskiej Platformy Rozwiązywania Sporów Online, zwanej Platformą ODR. Platforma została utworzona z myślą o zapewnieniu konsumentom internetowego rozwiązania sporów wynikających z umów zawieranych z przedsiębiorcami za pośrednictwem Internetu. Aby skorzystać z Platformy ODR wystarczy kliknąć w link

13. Załączniki stanowiące integralną część Ramowej Umowy Pożyczki:

 • - Umowa Pożyczki
 • - Wzór Oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy
 • - Tabela Opłat i ProwizjiPOŻYCZKODAWCA

....................
z siedzibą w ....................,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: ....................,
reprezentowana przez Prezesa Zarządu ....................;

POŻYCZKOBIORCA
....................

podpis__