Godziny pracy: Pon - Pt. 08:00 - 20:00 Sob. 08:00 - 18:00 Ndz. 09:00 - 17:00

Umowy ramowe podmiotów współpracujących z www.pozyczkaplus.pl

Umowy ramowe pożyczkodawców współpracujących z pośrednikiem Aventus Group Sp. z o.o.:

Tusumi Sp. z o.o. - Umowa ramowa link

Arena Finance Sp. z o.o. - Umowa ramowa link

Przykład umowy:

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

KOD UMOWY: .....................

zawarta w dniu ............. pomiędzy:


1. ............. z siedzibą w Białymstoku, ............. , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ............. reprezentowana przez Prezesa zarządu ............. posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł, zwaną dalej ”Pożyczkodawcą”


dla której usługi pośrednictwa świadczy:


Aventus Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, adres siedziby: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, p.III, 15- 888 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000355948, NIP 9662029390, REGON 200358089, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.500.000 zł, zwaną dalej „Pośrednikiem”,


A

2. ............. , adres ............. nr. dowodu osobistego ............. , nr. telefonu ............. , adres poczty elektronicznej ............. , adres do korespondencji ............. , ............. , ............. ,

nr PESEL ............. zwanym/ą dalej „Pożyczkobiorcą”.


STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE :

Celem ułatwienia konsumentowi dostępu do informacji najistotniejszych z punktu widzenia wymogów przewidzianych w art. 30 ustawy o kredycie konsumenckim (Dz.U.2019.1083 t.j. z dnia 2019.06.12), poniżej poszczególne postanowienia ustawy wraz ze wskazaniem miejsca ich uregulowania w umowie.

Umowa o kredyt konsumencki, z zastrzeżeniem art. 31-33, powinna określać:

 1. imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego - Dane te znajdują się w komparycji umowy,
 2. rodzaj kredytu – Pożyczkodawca udziela kredytów konsumenckich, których rodzaje określa RUP : § 1 ust. 26 lit. a – c.
 3. czas obowiązywania umowy – czas obowiązywania RUP jest nieokreślony § 14 ust. 1 i ust. 2, czas obowiązywania Umowy Pożyczki znajduje się w odrębnym dokumencie Umowy Pożyczki, wysyłanym na Trwałym Nośniku na email Pożyczkobiorcy.
 4. całkowitą kwotę kredytu – znajduje się w odrębnym dokumencie Umowy Pożyczki,
 5. terminy i sposób wypłaty kredytu - znajduje się w odrębnym dokumencie Umowy Pożyczki,
 6. stopę oprocentowania kredytu – RUP: § 4 ust. 3 oraz odrębny dokument Umowy Pożyczki; warunki stosowania tej stopy, a także okresy, warunki i procedury zmiany stopy oprocentowania wraz z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu; jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy - § 4 ust. 3 -9 RUP
 7. rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta ustaloną w dniu zawarcia umowy o kredyt konsumencki wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia- w odrębnym dokumencie Umowy Pożyczki, w tabeli kosztów.
 8. zasady i terminy spłaty kredytu, w szczególności kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy, w tym informację o prawie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 – kolejność zaliczania wpłat – stosownie do rodzaju kredytu – Pożyczka – RUP: § 8, Pożyczka Ratalna – RUP: § 9, informacja: Przy pożyczkach ratalnych przysługuje przez cały okres trwania umowy prawo do otrzymania na wniosek Harmonogramu Spłaty, jeżeli w ramach kredytu stosuje się różne stopy oprocentowania dla różnych należności kredytodawcy, należy także podać kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet różnych należnych sald, dla których stosuje się różne stopy oprocentowania –nie dotyczy.
 9. zestawienie zawierające terminy i zasady płatności odsetek oraz wszelkich innych kosztów kredytu, w przypadku gdy kredytodawca lub pośrednik kredytowy udziela karencji w spłacie kredytu – na podstawie odrębnego dokumentu ugody, o ile strony dojdą do porozumienia i umowa ugody zostanie zawarta.
 10. informację o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w szczególności o opłatach – odrębna Umowa Pożyczki oraz RUP: § 4, w tym opłatach za prowadzenie jednego lub kilku rachunków, na których są zapisywane zarówno transakcje płatności, jak i wypłaty, łącznie z opłatami za korzystanie ze środków płatniczych zarówno dla transakcji płatności, jak i dla wypłat – nie dotyczy, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki, na jakich koszty te mogą ulec zmianie -odrębna Umowa Pożyczki oraz RUP: § 4 oraz Tabela Opłat i Prowizji.
 11. roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu - odrębna Umowa Pożyczki oraz RUP: § 10 ust. 2 -4 i ust. 8 oraz § 11 ust. 2-4.
 12. skutki braku płatności – RUP : § 10 oraz § 11.
 13. informację o konieczności poniesienia opłat notarialnych, o ile wystąpią – nie dotyczy.
 14. sposób zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa je przewiduje – nie dotyczy.
 15. termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy, obowiązek zwrotu przez konsumenta udostępnionego przez kredytodawcę kredytu oraz odsetek zgodnie z rozdziałem 5, a także kwotę odsetek należnych w stosunku dziennym - RUP : § 12.
 16. prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem oraz procedurę spłaty kredytu przed terminem – RUP: § 8 ust. 10 -12.
 17. informację o prawie kredytodawcy do otrzymania prowizji za spłatę kredytu przed terminem i o sposobie jej ustalania, o ile takie prawo zastrzeżono w umowie – nie dotyczy.
 18. informację o prawie, o którym mowa w art. 59 ust. 1 – nie dotyczy.
 19. warunki rozwiązania umowy – RUP: § 14.
 20. informację o możliwości korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów oraz zasadach dostępu do tej procedury, jeżeli takie prawo przysługuje konsumentowi - § 16 ust. 15-16 RUP.
 21. wskazanie organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony konsumentów - § 16 ust. 14 RUP.

§ 1 DEFINICJE

O ile strony nie postanowią inaczej, użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają:

1. Administrator Danych Osobowych - ............. z siedzibą w Białymstoku, która przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, lub rozwiązania Umowy, a także dla innych celów, na które Pożyczkobiorca wyraził dobrowolnie zgodę podczas rejestracji na Stronie Internetowej. W razie nie zawarcia, wygaśnięcia lub rozwiązania tej umowy – dane osobowe Klienta/Pożyczkobiorcy przetwarzane są dla celów archiwalnych i statystycznych oraz dla celów uniknięcia wykorzystania danych osobowych przez osoby nieuprawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Biura Informacji Gospodarczej – oznacza biura informacji gospodarczej działające na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych, współpracujące z Pożyczkodawcą na podstawie stosownych umów: Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

3. Biuro Obsługi Klienta – część infrastruktury Pośrednika, służąca do kontaktu z Klientami/Pożyczkobiorcami drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, czy chatów. Numery kontaktowe oraz adresy poczty elektronicznej dostępne są na Stronie Internetowej. Chaty dostępne są bezpośrednio ze strony internetowej: www.pozyczkaplus.pl.

4. Całkowity Koszt Pożyczki – wszelkie opłaty, prowizje, odsetki kapitałowe należne Pożyczkodawcy z tytułu udzielenia Pożyczki, w tym z Całkowitym Kosztem wszystkich wypłaconych Kwot Dodatkowych w ramach Maksymalnego Limitu Pożyczkowego.

5. Całkowity Koszt Kwoty Dodatkowej – wszelkie opłaty, prowizje, odsetki kapitałowe należne Pożyczkodawcy z tytułu wypłaty Kwoty Dodatkowej w okresie od dnia zawarcia Umowy Pożyczki do dnia poprzedzającego Termin Spłaty.

6. Całkowity Koszt Kwoty do Wykorzystania - wszelkie opłaty, prowizje, odsetki kapitałowe należne Pożyczkodawcy w razie złożenia przez Pożyczkobiorcę Wniosku o Wypłatę Kwoty Dodatkowej w zakresie niewykorzystanego Limitu Pożyczkowego.

7. Formularz Informacyjny - formularz, według wzoru stanowiącego załącznik do ustawy o kredycie konsumenckim, zawierający dane przedkontraktowe dotyczące wnioskowanej Pożyczki, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, przesyłany Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Pośrednika na Trwałym nośniku przed zawarciem każdej Umowy Pożyczki.

8. Harmonogram Spłat – oznacza zestawienie terminów spłaty poszczególnych rat Pożyczki Ratalnej, wysokości tych rat wraz z należnościami służącymi Pożyczkodawcy, z wyszczególnieniem: Kwoty Pożyczki i wszelkich innych kosztów uzyskania Pożyczki, które Pożyczkobiorca zobowiązany jest ponieść, stosownie do regulacji art. 37 Ustawy o kredycie konsumenckim. Harmonogram Spłat stanowi każdorazowo integralną część każdej Umowy pożyczki.

9. Indywidualny Rachunek Bankowy Pośrednika - rachunek bankowy, którego numer znajduje się na Stronie Internetowej oraz jest dostępny w Profilu Klienta. Jest to również rachunek bankowy właściwy do zwrotu Pożyczki.

10. Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy - rachunek bankowy, którego wyłącznym posiadaczem lub współposiadaczem jest Pożyczkobiorca, prowadzony w systemie bankowości elektronicznej, podawany podczas rejestracji na Stronie Internetowej, z którego dokonywana jest Opłata Rejestracyjna lub podawany podczas rejestracji i przypisany do Pożyczkobiorcy za pomocą aplikacji Kontomatik, na który przelewana jest Kwota Pożyczki. Oznacza również rachunek bankowy w znaczeniu zdania poprzedniego, który Pożyczkobiorca wskazał podczas procesu zmiany danych do Profilu Klienta, zatwierdzony weryfikacją przy użyciu aplikacji Kontomatik bądź przelewu weryfikacyjnego.

11. Klient – osoba korzystająca z usług Pośrednika, świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej na podstawie Regulaminu Rejestracji, zainteresowana uzyskaniem Pożyczki u Pożyczkodawcy.

12. Kontomatik – usługa świadczona za zgoda Klienta/Pożyczkobiorcy przez konsorcjum firm: KONTOMATIK UAB z siedzibą w Wilnie, przy ul. Upes 23, LT-08128 Wilno, Litwa, o kodzie osoby prawnej 304852516, kod VAT: LT100011837810 oraz KONTOMATIK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338706, której dokumentacja rejestrowa jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5213542911, REGON: 142043500, z kapitałem zakładowym w wysokości 250.000,00 złotych - na podstawie Regulaminu udostępnianego podczas logowania do banku przez Klienta/ Pożyczkobiorcę. Usługa ta ma na celu weryfikację danych podanych przez Klienta/ Pożyczkobiorcę, potwierdzenie Indywidualnego Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy, i stanowi również potwierdzenie woli prowadzenia przez Pośrednika Profilu Klienta.

13. Kwota do Spłaty – Kwota Pożyczki powiększona o Całkowity Koszt Pożyczki, która powinna zostać zwrócona przez Pożyczkobiorcę w Terminie Spłaty zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z Umowy Pożyczki. Kwotą do Spłaty przy Pożyczce udzielonej na podstawie Regulaminu Promocji, po upływie Terminu Spłaty, jest kwota zawierająca dodatkowo opłaty, prowizje i odsetki kapitałowe, zgodnie z warunkami symulacji kosztów na wypadek przekroczenia Terminu Spłaty Pożyczki udzielonej na warunkach Promocji, zawartej w Umowie Pożyczki, a także odsetki z tytułu opóźnienia.

14. Kwota Pożyczki – oznacza kwotę przekazywaną z tytułu Umowy Pożyczki przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Pośrednika na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy aż do dnia poprzedzającego Termin Spłaty, na podstawie Umowy Pożyczki oraz Warunków Wypłaty Kwot Dodatkowych, do wysokości Maksymalnego Limitu Pożyczkowego. W przypadku zawarcia Umowy Pożyczki Refinansującej, Kwota Pożyczki przekazywana jest na rachunek bankowy Podmiotu Współpracującego z Pośrednikiem zgodnie z warunkami, wynikającymi z Umowy Pożyczki Refinansującej.

15. Kwota Dodatkowa – Kwota wypłacona na podstawie Wniosku o Wypłatę Kwoty Dodatkowej, która zwiększa wysokość Kwoty Pożyczki, zgodnie z warunkami ustalonymi w Umowie Pożyczki oraz w Warunkach Wypłaty Kwot Dodatkowych. Kwota Dodatkowa nie może być mniejsza niżeli 100 zł, i większa od różnicy Maksymalnego Limitu Pożyczkowego i Kwoty Pożyczki (w tym Kwot Dodatkowych).

16. Kwota do Wykorzystania – oznacza kwotę pozostałą do wypłaty w całości lub w części w ramach Maksymalnego Limitu Pożyczkowego, wypłacaną na wniosek o Wypłatę Kwoty Dodatkowej, stanowiącą różnicę pomiędzy Maksymalnym Limitem Pożyczkowym a Kwotą faktycznie wypłaconą (tj. Kwotą Pożyczki i Kwotą Dodatkową)

17. Maksymalny Limit Pożyczkowy – Maksymalne środki pieniężne, które zgodnie z przeprowadzona oceną zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy oraz analizą ryzyka gospodarczego Pożyczkodawca może wypłacić Pożyczkobiorcy tytułem Umowy Pożyczki, zgodnie z warunkami, określonym w Umowie Pożyczki. W razie dokonania przez Pożyczkobiorcę częściowej spłaty w Okresie kredytowania, Maksymalny Limit Pożyczkowy nie ulega zmianie.

18. Okres kredytowania – liczba dni, liczona od dnia zawarcia Umowy Pożyczki oraz Umowy Pożyczki Refinansującej, po których upływie następuje Termin Spłaty albo liczba miesięcy, liczona od dnia zawarcia Umowy Pożyczki Ratalnej, po których upływie następuje Termin Spłaty Ostatniej Raty.

19. Okres do uzyskania Kwoty Dodatkowej – jest to okres liczony od dnia zawarcia Umowy Pożyczki, w czasie którego Pożyczkobiorca może skutecznie złożyć Wniosek o Wypłatę Kwoty Dodatkowej, po upływie którego uprawnienie to wygasa. Okres do uzyskania Kwoty Dodatkowej wyrażony jest w liczbie dni, liczonych od dnia zawarcia Umowy Pożyczki i przedstawiony w formie tabeli w zestawieniu z okresem kredytowania, od którego uzależniona jest liczba dni na złożenie Wniosku o Wypłatę Kwoty Dodatkowej. Okres do uzyskania Kwoty Dodatkowej wynika z Tabeli Okresu do uzyskania Kwoty Dodatkowej, zamieszczonej pod Tabelą Opłat i Prowizji i przesyłanej wraz z Tabelą Opłat i Prowizji i stanowiącej integralną część Umowy Pożyczki.

20. Opłata Rejestracyjna - jednorazowy przelew w kwocie 0,01 zł, dokonywany z Indywidualnego Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy, celem: weryfikacji jego tożsamości, rozpatrzenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki, a także potwierdzenia woli Pożyczkobiorcy zawarcia Umowy Pożyczki. Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy, z którego przelana została Opłata Rejestracyjna jest rachunkiem, na który przelewana jest Kwota Pożyczki. Opłata ponoszona jest przy złożeniu pierwszego Wniosku o Udzielenie Pożyczki i stanowi również potwierdzenie woli prowadzenia przez Pośrednika Profilu Klienta. Opłata jest ponoszona również w razie zmiany numeru Indywidualnego Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy celem weryfikacji jego poprawności.

21. Opłata za Refinansowanie – koszt ponoszony przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy uiszczany na rachunek bankowy Pośrednika w związku z Refinansowaniem Pożyczki, udzielonej uprzednio przez Podmiot Współpracujący z Pośrednikiem, którego wysokość wynika z Umowy Pożyczki Refinansującej oraz Tabeli Opłat i Prowizji.

22. Osoba trzecia - oznacza jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną, która nie jest stroną Umowy Pożyczki.

23. Platforma Wymiany Informacji Pożyczkowej – platforma internetowa realizująca usługę poufnej informacji, umożliwiająca współpracę kredytodawców w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim, w ramach odrębnie zawartej przez Pożyczkodawcę i podmiot prowadzący przedmiotową platformę umowy, tj. CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków.

24. Podmioty Współpracujące z Pośrednikiem – Pożyczkodawcy, których lista znajduje się na Stronie Internetowej, posiadający status instytucji pożyczkowej stosownie do regulacji art. 5 ust. 2a Ustawy o kredycie konsumenckim, dla których Pośrednik dokonuje czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem Umów Pożyczek, na podstawie odpłatnych umów pośrednictwa finansowego.

25. Pośrednik – oznacza pośrednika kredytowego w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy o kredycie konsumenckim, którym jest Aventus Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-888), ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000355948, dokonująca czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem i oferowaniem Umów Pożyczek na rzecz Pożyczkodawcy oraz Podmiotów Współpracujących z Pośrednikiem, których lista udostępniona jest na Stronie Internetowej.

26. Pożyczki udzielane w ramach Ramowej Umowy Pożyczki przez Pożyczkodawcę:

 • a. Pożyczka - środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy do wysokości Maksymalnego Limitu Pożyczkowego, na warunkach określonych w zawartej Umowie Pożyczki oraz w Warunkach Wypłaty Kwot Dodatkowych, zmieniających Umowę Pożyczki w okresie do uzyskania Kwot Dodatkowych, zwracane wraz z Całkowitym Kosztem Pożyczki w formie jednorazowego przelewu.
 • b. Pożyczka Ratalna – środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w wysokości i na warunkach określonych w zawartej Umowie Pożyczki Ratalnej, zwracane w ratach wraz doliczonym kosztem Prowizji i odsetek kapitałowych, zgodnie z ustalonym Harmonogramem Spłat.
 • c. Pożyczka Refinansująca – oznacza Pożyczkę udzielaną Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę, która ma na celu spłatę Pożyczki, udzielonej uprzednio przez Podmiot Współpracujący z Pośrednikiem na warunkach określonych w
 • Umowie Pożyczki Refinansującej.

27. Pożyczkobiorca - oznacza osobę fizyczną, będącą konsumentem, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która w wyniku rejestracji, a następnie pozytywnej weryfikacji zawarła z Pożyczkodawcą Umowę Pożyczki.

28. Pożyczkodawca – ............ z siedzibą w Białymstoku, ............ , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ............ ; reprezentowana przez Prezesa zarządu ............. posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł.

29. Profil Klienta – oznacza konto Klienta/Pożyczkobiorcy utworzone na Stronie Internetowej, po przeprowadzeniu rejestracji, polegającej na wypełnieniu Formularza Internetowego prawidłowymi danymi Klienta, za pośrednictwem którego Klient/Pożyczkobiorca składa Wniosek o Udzielenie Pożyczki do Pożyczkodawcy bądź Podmiotów Współpracujących z Pośrednikiem. Warunki utworzenia i korzystania z Profilu Klienta określa Regulamin Rejestracji.

30. Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy jako wynagrodzenie z tytułu przygotowania, udzielenia, wypłaty i obsługi Pożyczki w wysokości wynikającej z Umowy Pożyczki, Warunków Wypłaty Kwoty Dodatkowej, Tabeli Opłat i Prowizji oraz Formularza Informacyjnego.

31. Ramowa Umowa Pożyczki (RUP) – oznacza niniejszą umowę, która stanowi podstawę zawierania Umów Pożyczek i jednocześnie integralną ich część.

32. Refinansowanie Pożyczki - oznacza spłatę Pożyczki, udzielonej uprzednio Pożyczkobiorcy przez Podmiot Współpracujący z Pośrednikiem, w wyniku której powstaje nowy stosunek zobowiązaniowy pomiędzy Pożyczkobiorcą, a Pożyczkodawcą uregulowany postanowieniami Umowy Pożyczki Refinansującej.

33. Regulamin Promocji – oznacza każdy Regulamin, ustalający promocyjne warunki udzielenia Pożyczek, polegające w szczególności na rezygnacji przez Pożyczkodawcę z należnych mu opłat, Prowizji, odsetek od udzielonych Pożyczek, na obniżeniu tych opłat, Prowizji, odsetek lub na innych ustępstwach czynionych w stosunku do Pożyczkobiorcy.

34. Regulamin Rejestracji – oznacza Regulamin ustalający zasady rejestracji, utworzenia i korzystania z Profilu Klienta, warunki składania Wniosków o Udzielenie Pożyczek oraz świadczenia innych usług za pośrednictwem Strony Internetowej przez Pośrednika stosownie do regulacji ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. nr 144, poz. 1204 z późn.zm), dostępny na Stronie Internetowej oraz za pośrednictwem Profilu Klienta.

35. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) - oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania wyliczoną zgodnie z art. 5 ust. 12 ustawy o kredycie konsumenckim, czyli całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

36. Strona Internetowa – oznacza stronę internetową Pośrednika, za której pośrednictwem Pożyczkobiorca rejestruje się, tworzy Profil Klienta i składa Wniosek o Udzielenie Pożyczki.

37. Tabela Opłat i Prowizji - oznacza zestawienie ogólnych wartości opłat, Prowizji czy odsetek kapitałowych, jakie stosuje Pożyczkodawca przy zawieraniu Umów Pożyczek odpowiednio do wnioskowanej Kwoty Pożyczki oraz okresu kredytowania, która stanowi integralną część Umowy Pożyczki.

38. Tabela Okresu do uzyskania Kwoty Dodatkowej – oznacza zestawienie obowiązującego Okresu do uzyskania Wypłaty Kwoty Dodatkowej w zależności od Okresu kredytowania ustalonego Umową Pożyczki. Tabela przesyłana jest Pożyczkobiorcy wraz z Tabelą Opłat i Prowizji na Trwałym Nośniku, oraz można się z nią zapoznać na stronie internetowej www.pozyczkaplus.pl. Stanowi Integralną część Umowy Pożyczki.

39. Termin Spłaty – wynikający z Umowy Pożyczki oraz Umowy Pożyczki Refinansującej dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić na Rachunek Bankowy Pośrednika Kwotę do Spłaty.

40. Termin Spłaty Ostatniej Raty – wynikający z Umowy Pożyczki Ratalnej dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy ostatnią ratę Pożyczki łącznie z należną ostatnią częścią Prowizji oraz odpowiednią częścią odsetek kapitałowych.

41. Termin Spłaty Raty - wynikający z Umowy Pożyczki Ratalnej dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy daną ratę Pożyczki, zawierającą odpowiednią część Prowizji oraz odpowiednią częścią odsetek kapitałowych.

42. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

43. Umowa Pożyczki – umowa o kredyt konsumencki zawierana na odległość w znaczeniu ustawy o kredycie konsumenckim określająca warunki udzielenia i spłaty Pożyczki, na podstawie której Pożyczkobiorcy udzielana jest Pożyczka, Pożyczka Ratalna lub Pożyczka Refinansująca. Integralną częścią Umowy Pożyczki jest dokument w postaci Warunków Wypłaty Kwot Dodatkowych, zmieniający Umowę Pożyczki w zakresie Kwoty Pożyczki i Całkowitego Kosztu Pożyczki.

44. Umowa Pożyczki Ratalnej – oznacza Umowę Pożyczki zawartą z Pożyczkodawcą, na podstawie której Pożyczkodawca udziela Pożyczki Ratalnej.

45. Umowa Pożyczki Refinansującej – oznacza Umowę Pożyczki zawartą z Pożyczkodawcą, która ma celu spłatę Pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy uprzednio przez Podmiot Współpracujący z Pośrednikiem, zgodnie z warunkami tej umowy, zwracana przez Pożyczkobiorcę po upływie określonej liczbie dni (okresie kredytowania) w formie jednorazowego przelewu na Rachunek Bankowy Pośrednika.

46. Ustawa o kredycie konsumenckim – oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011, nr 126, poz. 715 z późn. zm.)

47. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – oznacza ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. nr 81 poz. 530, z późn.zm.).

48. Warunki Wypłaty Kwoty Dodatkowej – dokument przesyłany Pożyczkobiorcy na Trwałym Nośniku każdorazowo w razie zaakceptowania Wniosku o Wypłatę Kwoty Dodatkowej, zmieniający Umowę Pożyczki w zakresie Kwoty Pożyczki i Całkowitego Kosztu Pożyczki w granicach Maksymalnego Limitu Pożyczkowego.

49. Weryfikacja - czynności kontrolne polegające na sprawdzeniu pod względem zgodności z prawdą informacji podanych przez Klienta podczas rejestracji, jak również dokonanie oceny zdolności kredytowej Klienta oraz analizy ryzyka kredytowego, stosownie do obowiązku nałożonego ustawą o kredycie konsumenckim oraz do wyrażonego przez niego upoważnienia na podstawie danych ze zbiorów danych Pożyczkodawcy, Pośrednika oraz baz danych biur informacji gospodarczej.

50. Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek złożony przez Klienta/Pożyczkobiorcę za pośrednictwem Profilu Klienta, drogą elektroniczną albo drogą telefoniczną, zawierający propozycję warunków Umowy Pożyczki, którego szczególne zasady składania ustala Regulamin Rejestracji.

51. Wniosek o Wypłatę Kwoty Dodatkowej – wniosek o wypłatę środków pieniężnych w ramach zawartej Umowy Pożyczki do wysokości Maksymalnego Limitu Pożyczkowego możliwy do złożenia w Okresie do uzyskania Kwoty Dodatkowej, wskazujący wartość Kwoty Dodatkowej, która nie może być niższa niżeli 100 zł i odpowiednio, co 100 zł aż do osiągniecia Maksymalnego Limitu Pożyczkowego. Wniosek o Wypłatę Kwoty Dodatkowej nie powoduje wydłużenia Terminu Spłaty. Wniosek o Wypłatę Kwoty Dodatkowej może być złożony nie więcej niżeli 2 razy w czasie trwania Okresu do uzyskania Kwoty Dodatkowej (pkt 19 ).


Sformułowania pisane w Ramowej Umowie Pożyczki wielkimi literami mają znaczenie, które zostało im nadane w powyższych definicjach.


§ 2 PRZEDMIOT UMOWY


1. Przedmiotem niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki jest określenie warunków zawarcia i rozwiązania Ramowej Umowy Pożyczki, a także zawierania na jej podstawie Umów Pożyczek oraz określenie ogólnych zasad wykonywania przez Strony zobowiązań wynikających z Umów Pożyczek.

2. Zawarcie Ramowej Umowy Pożyczki następuje równocześnie z zawarciem pierwszej Umowy Pożyczki.

3. Na podstawie Ramowej Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy Pożyczek każdorazowo na podstawie odrębnej Umowy Pożyczki zawartej przez Strony. W ramach Ramowej Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca dopuszcza udzielenie następujących Pożyczek:

 • a. Pożyczka - środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy do wysokości Maksymalnego Limitu Pożyczkowego, na warunkach określonych w zawartej Umowie Pożyczki oraz w Warunkach Wypłaty Kwoty Dodatkowej, zwracane wraz z Całkowitym Kosztem Pożyczki w formie jednorazowego przelewu.
 • a. Pożyczka Ratalna – środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w wysokości i na warunkach określonych w zawartej Umowie Pożyczki Ratalnej, zwracane w miesięcznych ratach wraz z Prowizją i naliczonymi odsetkami kapitałowymi zgodnie z ustalonym Harmonogramem Spłat.
 • b. Pożyczka Refinansująca – oznacza Pożyczkę udzielaną Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę, która ma na celu spłatę Pożyczki, udzielonej uprzednio rzez Podmiot Współpracujący z Pośrednikiem na warunkach określonych w Umowie Pożyczki Refinansującej, zwracana w formie jednorazowego przelewu.

4. Zasady rejestracji na Stronie Internetowej, utworzenia i korzystania z Profilu Klienta oraz składania Wniosków o Udzielenie Pożyczek określa Regulamin Rejestracji.


§ 3 UDZIELENIE POŻYCZKI


1. Pożyczkodawca udziela Pożyczki Klientowi/Pożyczkobiorcy spełniającemu następujące warunki:

 • a. jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego tj. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 • b. nie posiada niespłaconych zobowiązań względem Pożyczkodawcy,
 • c. nie posiada niespłaconych zobowiązań, które zostałyby ujawnione w bazach danych prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej, z którymi współpracuje Pożyczkodawca,
 • d. jest zdolny do spłaty udzielonej Pożyczki,
 • e. posiada na Stronie Internetowej aktywny Profil Klienta,
 • f. złożył Wniosek o Udzielenie Pożyczki, następnie potwierdzony Opłatą Rejestracyjną uiszczoną z Indywidualnego Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy, albo następnie przeszedł pozytywnie weryfikację przy wykorzystaniu aplikacji Kontomatik.
 • g. nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne bądź osobą współpracującą z opisaną osobą, będąc beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723: Dz.U z 2018 r., poz. 1075)
 • h. przeszedł pozytywnie weryfikację oraz ocenę zdolności kredytowej w zbiorach danych Pożyczkodawcy oraz Pośrednika oraz bazach danych Biur Informacji Gospodarczych,
 • i. spełnia inne warunki przewidziane w Umowie Pożyczki,
 • j. zawarł Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą.

2. Jeżeli Klient/Pożyczkobiorca spełnia łącznie warunki, o których mowa w poprzednim ustępie Umowy, Pożyczkodawca niezwłocznie od dokonania pozytywnej oceny zdolności kredytowej oraz analizy ryzyka kredytowego, przesyła Pożyczkobiorcy decyzję o udzieleniu Pożyczki i przekazuje Kwotę Pożyczki na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.

3. Pożyczkodawca może dokonać ponownej oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy oraz analizy ryzyka gospodarczego i odmówić Pożyczkobiorcy wypłaty Kwoty Dodatkowej w ramach Maksymalnego Limitu Pożyczkowego jedynie w razie pogorszenia jego sytuacji finansowej, wynikającego z analizy własnych baz danych Pożyczkodawcy lub Pośrednika.

4. Pożyczkodawca w Umowie Pożyczki przedstawia w formie tabeli informacje o Maksymalnym Limicie Pożyczkowym oraz symulację Kwoty do Wykorzystania w ramach Maksymalnego Limitu Pożyczkowego, jeżeli Kwota Pożyczki jest mniejsza niż Maksymalny Limit Pożyczkowy.

5. W razie uwzględnienia Wniosku o Wypłatę Kwoty Dodatkowej w ramach Maksymalnego Limitu Pożyczkowego, Pożyczkodawca potwierdza zmienione warunki Umowy Pożyczki, przesyłając Warunki Wypłaty Kwoty Dodatkowej.

6. Decyzja o udzieleniu Pożyczki oraz z ustaleniu Maksymalnego Limitu Pożyczkowego zależy od oceny zdolności kredytowej oraz analizy ryzyka kredytowego Klienta, w tym w części opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym na profilowaniu. Klient, który w wyniku zautomatyzowanego przetwarzania danych otrzymał decyzje o odmowie udzielenia Pożyczki, może zwrócić się:

 • a. z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień, co do podstaw podjętej decyzji,
 • b. Z wnioskiem o dokonanie ponownej weryfikacji i oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego bez wykorzystania systemów automatycznego przetwarzania danych, tj. z osobistym udziałem pracownika,
 • c. Przedstawieniem swojego stanowiska w sprawie
.

7. Decyzja Pożyczkodawcy o udzieleniu lub odmowie udzielenia Pożyczki może być przekazana Pożyczkobiorcy za pośrednictwem wiadomości sms, e-mail, drogą telefoniczną albo poprzez komunikat znajdujący się w Profilu Klienta.

8. Po dokonanej weryfikacji Klienta/Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca może zaproponować Pożyczkę w innej wysokości niżeli wnioskowana, biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny zdolności kredytowej oraz analizy ryzyka kredytowego.

9. Pożyczkodawca zachowuje prawo do dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego Pożyczkobiorcy przez cały okres obowiązywania Umowy Pożyczki.

10. Pożyczkę uważa się za udzieloną w momencie dokonania przelewu na wskazany Indywidualny rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy. Dzień dokonania przelewu uważa się również za dzień zawarcia Umowy Pożyczki przez Strony.

11. W razie niespełnienia warunków udzielenia Pożyczki, negatywnej oceny zdolności kredytowej lub analizy ryzyka kredytowej, Pożyczkodawca może odmówić udzielenia Pożyczki. Odmowa udzielenia Pożyczki nie oznacza rozwiązania lub wypowiedzenia przez Pożyczkodawcę Ramowej Umowy Pożyczki ani umowy na prowadzenie Profilu Klienta zawartej z Pośrednikiem.

12. Pożyczkodawca albo w jego imieniu Pośrednik przekazuje Klienta o przyczynach odmowy udzielenia Pożyczki gdy odmowa nastąpiła ze względu na informacje zawarte w bazie danych Biur Informacji Gospodarczych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy. Klientowi przysługują uprawnienia, opisane w § 3 ust. 5 RUP.


§ 4 KOSZT UZYSKANIA POŻYCZKI


1. Na koszt uzyskania Pożyczki w ramach niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki, składa się:

 • a. Przy Umowie Pożyczki:
 • - Prowizja – naliczana od Kwoty Pożyczki, płatna wraz z Kwotą Pożyczki w Terminie Spłaty, w wysokości wynikającej z Umowy Pożyczki , a także prowizja naliczana każdorazowo od wypłaty Kwoty Dodatkowej, na podstawie Umowy Pożyczki, płatna wraz z Kwotą Pożyczki w Terminie Spłaty, na zasadach wynikających z Warunków Wypłaty Kwoty Dodatkowej,
 • - Odsetki kapitałowe – naliczane według zmiennej stopy oprocentowania w wysokości wynikającej z Umowy Pożyczki oraz z Warunków Wypłaty Kwoty Dodatkowej, płatne wraz z Kwotą Pożyczki w Terminie Spłaty.
 • b. Przy udzieleniu Pożyczki Refinansującej:
 • - Opłata za Refinansowanie – naliczana w wysokości wynikającej z Umowy Pożyczki Refinansującej z tytułu Refinansowania Pożyczki, udzielonej przez Podmiot Współpracujący z Pośrednikiem, stosownie do wniosku o Refinansowanie Pożyczki,
 • - Odsetki kapitałowe – naliczane według zmiennej stopy oprocentowania wynikające z Umowy Pożyczki Refinansującej, płatne wraz z Kwotą Pożyczki Refinansującej w Terminie Spłaty.
 • c. Przy udzieleniu Pożyczki Ratalnej:
 • - Prowizja – w wysokości wynikającej z Umowy Pożyczki Ratalnej, płatna częściami stosownie do liczby rat wraz z odpowiednią częścią Kwoty Pożyczki zgodnie z Harmonogramem Spłat,
 • - Odsetki kapitałowe – naliczane według stałej stopy oprocentowania w wysokości równej 10% w skali roku, płatne w odpowiedniej wartości w Terminie Spłaty Raty.

2. Jeżeli Pożyczkobiorca po raz pierwszy rejestruje się na Stronie Internetowej, składa pierwszy Wniosek o Udzielenie Pożyczki, a nie korzysta z weryfikacji za pomocą aplikacji Kontomatik, zobowiązany jest dokonać przelewu Opłaty Rejestracyjnej z Indywidualnego Rachunku Bankowego. W razie przyznania Pożyczki, opłata ta jest odejmowana od Kwoty do Spłaty.

3. Odsetki kapitałowe należne są Pożyczkodawcy w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) (odsetki maksymalne), czyli 10% (Roczna Stopa Oprocentowania)

4. Odsetki kapitałowe zwiększają sumę zadłużenia z tytułu Pożyczki i spłacane są łącznie z Kwotą Pożyczki oraz Prowizją w Terminie Spłaty. Wysokość odsetek maksymalnych ustalana jest zgodnie z art. 359 § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

5. Wartość odsetek kapitałowych może zostać obniżona na podstawie Regulaminu Promocji. Ich wartość oznacza wówczas Umowa Pożyczki oraz symulacja kosztów w razie przekroczenia Terminu Spłaty Pożyczki udzielonej na zasadach promocji.

6. Odsetki kapitałowe naliczane są od Kwoty Pożyczki od dnia przelewu Kwoty Pożyczki na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy do dnia wyznaczonego jako Termin Spłaty. Odsetki kapitałowe od Kwoty Dodatkowej naliczane są od Kwoty Dodatkowej przez okres od dnia wypłaty Kwoty Dodatkowej do dnia Terminu Spłaty.

7. Odsetki kapitałowe naliczane są za każdy dzień korzystania z Pożyczki.

8. Wysokość odsetek kapitałowych podlega zaokrągleniu w dół do pełnego grosza.

9. W przypadku ustawowej zmiany wysokości oprocentowania, będącej wynikiem zmiany odsetek, o których mowa art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego, w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, Pożyczkodawcy należą się odsetki w wysokości odsetek maksymalnych, ustalonych w wyniku zmiany. Gdyby jednak zmiana doprowadziła do pobierania przez Pożyczkodawcę odsetek w wysokości przekraczającej wysokość odsetek maksymalnych naliczanych na podstawie niniejszej Umowy, Pożyczkodawca obniży ich wartość do wysokości obowiązujących odsetek maksymalnych. Pożyczkodawca o powyższych okolicznościach powiadomi Pożyczkobiorcę niezwłocznie przesyłając informację, na Trwałym nośniku za pośrednictwem wiadomości e-mail.

10. Dla celów związanych z obliczaniem należnych Pożyczkodawcy odsetek kapitałowych , przy Pożyczce Ratalnej przyjmuje się, że równy miesiąc ma 30 dni . Przy Pożyczce oraz Pożyczce Refinansującej odsetki kapitałowe liczone są za wynikający z Umowy okres kredytowania.

11. Wysokość opłat i odsetek, wymienionych w ust. 1, wynika z przesłanych Pożyczkobiorcy, na Trwałym nośniku: Formularza Informacyjnego, Umowy Pożyczki lub Umowy Pożyczki Refinansującej, Warunków Wypłaty Kwot Dodatkowych, Tabeli Opłat i Prowizji, a także wynika z udostępnionych na Stronie Internetowej „suwaków”. Informacja o wysokości opłat, Prowizji i odsetek jest również dostępna za pośrednictwem Profilu Klienta lub przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta i na stronie www.pozyczkaplus.pl.

12. Pożyczkobiorca nie ponosi w związku z udzieloną Pożyczką żadnych opłat, kosztów innych niż wskazane w Umowie Pożyczki lub Tabeli Opłat i Prowizji. Pożyczkobiorca nie ponosi żadnych opłat na rzecz Pośrednika. Wynagrodzenie Pośrednika pokrywane jest w całości przez Pożyczkodawcę.


§ 5 POŻYCZKA NA WARUNKACH PROMOCJI


1. Pożyczkodawca może udzielać Pożyczek na warunkach promocji, polegających w szczególności na rezygnacji z należnych opłat, Prowizji, odsetek kapitałowych od Pożyczek, na obniżeniu tych opłat, Prowizji, odsetek kapitałowych lub na innych ustępstwach czynionych w stosunku do Pożyczkobiorcy. Warunki promocji określane są każdorazowo w Regulaminie Promocji, przesyłanym na Trwałym Nośniku wraz z pozostałą dokumentacja dotyczącą Pożyczki oraz są udostępnionym na Stronie Internetowej i w Profilu Klienta. Dodatkowo Regulaminy Promocji akceptowane są każdorazowo poprzez odznaczenie checkboksa w którym znajduje się interaktywny dokument właściwego Regulaminu.

2. W razie bezskutecznego upływu Terminu Spłaty Pożyczki, udzielonej na warunkach promocji, warunki promocji wygasają, a Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy wszelkich standardowo należnych opłat, Prowizji , odsetek kapitałowych w wysokości odpowiedniej do wypłaconej Kwoty Pożyczki, stosownie do Umowy Pożyczki, zawierającej symulację kosztu pożyczki na wypadek przekroczenia Terminu Spłaty, tj. bez uwzględnienia warunków promocji.


§ 6 POŻYCZKA REFINANSUJĄCA


1. Na podstawie Ramowej Umowy Pożyczki Pożyczkodawca dopuszcza udzielenie Pożyczkobiorcy Pożyczki Refinansującej. Pożyczkodawca dopuszcza Refinansowanie wyłącznie Pożyczki udzielonej uprzednio przez Podmiot Współpracujący z Pośrednikiem. Refinansowanie możliwe jest po uiszczeniu Opłaty za Refinansowanie na rzecz Pożyczkodawcy.

2. Pożyczka Refinansująca udzielana jest przez Pożyczkodawcę Pożyczkobiorcy na jego wniosek i ma na celu spłatę Pożyczki na warunkach określonych w Umowie Pożyczki Refinansującej.

3. Pożyczkobiorca może złożyć Wniosek o Udzielenie Pożyczki Refinansującej za pośrednictwem Profilu Klienta.

4. Do Wniosku o Udzielenie Pożyczki Refinansującej stosuje się odpowiednio postanowienia Ramowej Umowy Pożyczki oraz Regulaminu Rejestracji dotyczące Wniosku o Udzielenie Pożyczki.

5. Umowę Pożyczki Refinansującej uważa się za zawartą pod warunkiem uznania Rachunku Bankowego Pośrednika przelaną kwotą Opłaty za Refinansowanie, w dacie, stanowiącej Termin Spłaty Pożyczki podlegającej zrefinansowaniu.

6. Pożyczka Refinansująca udzielana jest na okres odpowiadający okresowi kredytowania, wynikający z Umowy Pożyczki, udzielonej uprzednio przez Podmiot Współpracujący z Pośrednikiem.

7. Warunki udzielenia Pożyczki Refinansującej określa Formularz Informacyjny oraz Umowa Pożyczki Refinansującej, przesyłana Pożyczkobiorcy na Trwałym nośniku.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, do Umowy Pożyczki Refinansującej odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia dotyczące Umowy Pożyczki, z wyjątkiem postanowień dotyczących przekazania na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy Kwoty Pożyczki.


§ 7 POŻYCZKA RATALNA


1. Na podstawie Ramowej Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca może na wniosek Pożyczkobiorcy udzielić Pożyczki Ratalnej. Wniosek powinien zawierać określenie Kwoty Pożyczki oraz Okresu kredytowania.

2. Umowa Pożyczki Ratalnej określa Harmonogram spłat oraz wymienia szczegółowo wszystkie elementy, składające się na wysokość każdej poszczególnej Raty.

3. Na wysokość Raty składa się: część Kwoty Pożyczki, część Prowizji oraz część należnych odsetek kapitałowych. Wysokość Prowizji wynika z Tabeli Opłat i Prowizji.

4. Odsetki kapitałowe należne są Pożyczkodawcy tytułem udzielenia i obsługi Pożyczki Ratalnej w wysokości, wskazanej w § 4 ust. 1 lit. d tiret 2. Odsetki naliczane są od Kwoty Pożyczki od dnia przelewu Kwoty Pożyczki na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy do dnia całkowitej spłaty albo spłaty Ostatniej Raty.

5. Odsetki kapitałowe naliczane są za każdy dzień korzystania z Pożyczki Ratalnej, z uwzględnieniem aktualnej wysokości Kwoty Pożyczki pozostającej do spłaty.

6. Wysokość odsetek kapitałowych podlega zaokrągleniu w dół do pełnego grosza.

7. W przypadku ustawowej zmiany wysokości oprocentowania, będącej wynikiem zmiany odsetek, o których mowa art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego, w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, Pożyczkodawcy należą się odsetki w wysokości odsetek maksymalnych, ustalonych w wyniku zmiany. Gdyby jednak zmiana doprowadziła do pobierania przez Pożyczkodawcę odsetek w wysokości przekraczającej wysokość odsetek maksymalnych naliczanych na podstawie niniejszej Umowy, Pożyczkodawca obniży ich wartość do wysokości obowiązujących odsetek maksymalnych. Pożyczkodawca o powyższych okolicznościach powiadomi Pożyczkobiorcę niezwłocznie przesyłając informację, na Trwałym nośniku za pośrednictwem wiadomości e-mail.

8. Dla celów związanych z obliczaniem należnych Pożyczkodawcy odsetek kapitałowych , przyjmuje się, że równy miesiąc ma 30,41666 dni.


§ 8 ZWROT KWOTY DO SPŁATY
WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY POŻYCZKI


1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu Kwoty do Spłaty w Terminie Spłaty w formie jednorazowego przelewu na Rachunek Bankowy Pośrednika. Jeżeli Termin Spłaty wypada w sobotę albo w dzień ustawowo wolny od pracy, Terminem Spłaty staje się następny dzień roboczy.

2. Zwrot Kwoty do Spłaty powinien nastąpić z Indywidualnego Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy, na który przelana była Kwota Pożyczki. Pożyczkodawca dopuszcza również możliwość zwrotu Kwoty do Spłaty z innego rachunku bankowego niżeli Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.

3. Każda Umowa Pożyczki zawarta na podstawie Ramowej Umowy Pożyczki ustala odrębny Termin Spłaty.

4. Za dzień zwrotu całości lub części Kwoty do Spłaty uznaje się dzień uznania Rachunku Bankowego Pośrednika przelaną kwotą.

5. Numer Rachunku Bankowego Pośrednika jest udostępniony w Umowie Pożyczki oraz na Stronie Internetowej i w Profilu Klienta.

6. Pożyczkobiorca ma możliwość sprawdzenia Terminu Spłaty oraz wysokości Kwoty do Spłaty za pośrednictwem Profilu Klienta lub przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e- mail.

7. Przed nadejściem Terminu Spłaty, Pożyczkodawca ma prawo informować Pożyczkobiorcę poprzez wiadomości sms lub e-mail o wysokości Kwoty do Spłaty oraz Terminie Spłaty.

8. Pożyczkobiorca, dokonując zwrotu całości lub części Kwoty do Spłaty na Rachunek Bankowy Pośrednika zobowiązany jest wskazać w tytule przelewu swój numer PESEL oraz ID pożyczki, której dotyczy spłata.

9. Strony ustalają, że kwoty, które Pożyczkobiorca wpłaci Pożyczkodawcy zostaną w następującej kolejności zaliczone na:

 • a. Koszty dochodzenia zwrotu Kwoty do Spłaty
 • b. odsetki za opóźnienie;
 • c. Odsetki kapitałowe;
 • d. Prowizję;
 • e. Kwotę Pożyczki.

10. Pożyczkobiorca jest uprawniony do zwrotu całości lub części Kwoty do Spłaty przed Terminem Spłaty.

11. W przypadku zwrotu całości lub części Kwoty do Spłaty przed Terminem Spłaty, całkowity koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono termin, na jaki została udzielona Pożyczka.

12. Roszczenia Pożyczkobiorcy, które powstają w razie częściowej wcześniejszej spłaty Pożyczki, ulegają automatycznemu potrąceniu z roszczeniami Pożyczkodawcy względem Pożyczkobiorcy z tytułu obowiązku spłaty pozostałej części Pożyczki, niezwłocznie po powstaniu tych roszczeń. Do potrącenia dochodzi w sposób automatyczny, bez konieczności złożenia odrębnego oświadczenia o potrąceniu przez Pożyczkodawcę czy Pożyczkobiorcę.


§ 9 ZWROT KWOTY DO SPŁATY
WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY POŻYCZKI RATALNEJ


1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu Kwoty do Spłaty, tj. Kwoty Pożyczki wraz z należną Prowizją i wartością odsetek kapitałowych zgodnie z Harmonogramem Spłat.

2. Wysokość poszczególnych rat oraz Terminy Spłat Rat określa każdorazowo Harmonogram Spłat. Harmonogram Spłat zawarty jest w Umowie Pożyczki Ratalnej, przesyłanej Pożyczkobiorcy na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej, stanowi również załącznik do Umowy Pożyczki Ratalnej oraz dostępny jest w Profilu Klienta. W okresie obowiązywania Umowy Pożyczki Ratalnej Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy Harmonogram Spłat bezpłatnie w każdym czasie na jego wniosek.

3. Jeżeli Termin Spłaty Raty wypada w sobotę albo w dzień ustawowo wolny od pracy, Terminem Spłaty Raty staje się następny dzień roboczy. Powyższa zasada znajduje zastosowanie odpowiednio do Terminu Spłaty Ostatniej Raty.

4. Spłata raty powinna nastąpić z Indywidualnego Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy, na który przelana została Kwota Pożyczki. Pożyczkodawca dopuszcza również możliwość spłaty raty z innego rachunku bankowego niżeli Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.

5. Za dzień spłaty raty uznaje się dzień uznania Rachunku Bankowego Pożyczkodawcy przelaną kwotą raty. W razie wpłaty kwoty w innej wysokości niżeli kwota raty lub Kwota do Spłaty za dzień wpłaty uznaje się dzień uznania Rachunku Bankowego Pożyczkodawcy przelaną kwotą.

6. Za dzień zwrotu Kwoty do Spłaty uznaje się dzień uznania Rachunku Bankowego Pożyczkodawcy przelaną kwotą ostatniej raty zgodnie z Harmonogramem Spłat, przy założeniu, że Pożyczkobiorca uregulował wszelkie poprzednie wymagalne raty Pożyczki Ratalnej.

7. Przed nadejściem Terminu Spłaty Raty bądź Terminu Spłaty Ostatniej Raty, Pożyczkodawca ma prawo poinformować Pożyczkobiorcę poprzez wiadomości sms lub e-mail o wysokości raty, Kwocie do Spłaty oraz Terminie Spłaty Raty bądź Terminie Spłaty Ostatniej Raty.

8. Pożyczkobiorca, dokonując spłaty raty na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy zobowiązany jest wskazać w tytule przelewu swój numer PESEL.

9. Strony ustalają, że kwoty, które Pożyczkobiorca wpłaci Pożyczkodawcy zostaną w następującej kolejności zaliczone na:

 • a. koszty dochodzenia zwrotu Kwoty do Spłaty
 • b. odsetki za opóźnienie od zadłużenia przeterminowanego,
 • c. część odsetkową (odsetki kapitałowe) najwcześniej wymagalnej raty,
 • d. część prowizyjną najwcześniej wymagalnej raty,
 • e. część kapitałową najwcześniej wymagalnej raty,
 • f. część odsetkową (odsetki kapitałowe) kolejnej raty,
 • g. część prowizyjną kolejnej raty,
 • h. część kapitałową kolejnej raty.

10. Pożyczkobiorca jest uprawniony do spłaty całości lub części Kwoty do Spłaty przed Terminem Spłaty Ostatniej Raty bez ponoszenia dodatkowych opłat za wcześniejszą spłatę. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spłaty całości lub części Kwoty poszczególnej Raty przed Terminem Spłaty Raty.

11. W przypadku zwrotu całości lub części Kwoty do Spłaty przed Terminem Spłaty Ostatniej Raty, całkowity koszt Pożyczki Ratalnej ulega obniżeniu stosownie do rzeczywistego okresu w jakim Pożyczkobiorca korzystał z Pożyczki Ratalnej.


§ 10 NIETERMINOWA SPŁATA POŻYCZKI


1. Kwota do Spłaty podlega zwrotowi najpóźniej w Terminie Spłaty. Kwota do Spłaty staje się wymagalna w dniu następującym po Terminie Spłaty, określonym w Umowie Pożyczki.

2. Jeżeli całość lub część Kwoty do Spłaty nie zostanie zwrócona w Terminie Spłaty, Pożyczkodawca jest uprawniony do naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowej Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie), obecnie 14% w skali roku. Odsetki za opóźnienie naliczane są od Kwoty do Spłaty od dnia wymagalności do dnia faktycznej spłaty.

3. W przypadku ustawowej zmiany wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, Pożyczkodawcy należą się odsetki w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie, ustalonych w wyniku zmiany. Gdyby jednak zmiana doprowadziła do pobierania przez Pożyczkodawcę odsetek w wysokości przekraczającej wysokość odsetek maksymalnych naliczanych na podstawie niniejszej Umowy, Pożyczkodawca obniży ich wartość do wysokości obowiązujących maksymalnych odsetek za opóźnienie. Pożyczkodawca o powyższych okolicznościach powiadomi Pożyczkobiorcę przesyłając informację, na Trwałym nośniku za pośrednictwem wiadomości e-mail.

4. W razie zmiany stopy referencyjnej oprocentowania odsetek za opóźnienie przez uprawniony organ, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o dokonanej zmianie za pośrednictwem Strony Internetowej.

5. W przypadku bezskutecznego upływu Terminu Spłaty, Pożyczkodawca ma dodatkowo prawo do podjęcia czynności windykacyjnych, w tym w szczególności polegających na:

 • - kontakcie z Pożyczkobiorcą - telefonicznym, za pośrednictwem wiadomości sms, e-mail, poprzez wysłanie pisemnych wezwań do zapłaty - informujących o wysokości Kwoty do Spłaty i wzywających do zapłaty,
 • - przekazania sprawy do firmy windykacyjnej, prowadzącej działania zmierzające do odzyskania Kwoty do Spłaty,
 • - prowadzeniu działań z zakresu windykacji terenowej samodzielnie lub za pomocą innych podmiotów świadczących w/w usługi,
 • - cesji wierzytelności na podmiot trzeci.

6. W ramach czynności windykacyjnych Pożyczkodawca nadaje przesyłką poleconą na adres zamieszkania/zameldowania Pożyczkobiorcy wezwanie do zapłaty.

7. Pożyczkodawca z tytułu prowadzonych czynności windykacyjnych nie pobiera opłat. Czynności windykacyjne będą podejmowane przez Pożyczkodawcę w sposób jak najmniej uciążliwy dla Pożyczkobiorcy, zapewniający poszanowanie dobrych obyczajów.

8. Po bezskutecznym upływie Terminu Spłaty, Pożyczkodawca może wystąpić z żądaniem zwrotu Kwoty do Spłaty na drogę postępowania sądowego, a następnie skierować sprawę do postępowania egzekucyjnego, co może spowodować obciążenie Pożyczkobiorcy kosztami ww. postępowań zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

9. W przypadku, gdy Kwota do Spłaty wynikająca z Umowy Pożyczki przekracza 500 zł, jest wymagalna, co najmniej od 30 dni i upłynął co najmniej miesiąc od wysłania Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty listem poleconym, Pożyczkodawca będzie uprawniony do zamieszczenia informacji o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy w Biurach Informacji Gospodarczej, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych.


§ 11 NIETERMINOWA SPŁATA
POŻYCZKI RATALNEJ


1. Kwota raty powinna zostać spłacona najpóźniej w Terminie Spłaty Raty, zaś Kwota do Spłaty, z uwzględnieniem dotychczas dokonanych wpłat, powinna zostać uregulowana najpóźniej w Terminie Spłaty Ostatniej Raty.

2. W razie przekroczenia terminów spłaty, o których mowa w poprzednim ustępie, Pożyczkodawca od dnia następnego uprawniony jest do naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowej Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie), obecnie 14% w skali roku. Odsetki za opóźnienie naliczane są od Kwoty do Spłaty od dnia wymagalności do dnia faktycznej spłaty.

3. Jeżeli Pożyczkobiorca zalega ze spłatą którejkolwiek raty Pożyczki Ratalnej przez okres przekraczający 30 dni, Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę Pożyczki Ratalnej w trybie natychmiastowym. Pożyczka Ratalna staje się natychmiast wymagalna.

4. Postanowienia § 10 stosuje się odpowiednio.


§12 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY POŻYCZKI


1. Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Ramowej Umowy Pożyczki bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wzór Oświadczenia o Odstąpieniu jest przesyłany Pożyczkobiorcy przy zawarciu każdej Umowy Pożyczki na Trwałym nośniku. Wzór dostępny jest również w Profilu Klienta w formie umożliwiającej jego swobodne zapisanie i wydrukowanie.

2. Odstąpienie od Ramowej Umowy Pożyczki jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy Pożyczki, powoduje rozwiązanie wszystkich umów zawartych w oparciu o postanowienia Regulaminu Rejestracji oraz skutkuje niemożliwością ubiegania się przez Pożyczkobiorcę o udzielenie Pożyczki w przyszłości.

3. Po upływie terminu do odstąpienia od Ramowej Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w trybie i na zasadach określonych w § 14.

4. Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od każdej Umowy Pożyczki zawartej na podstawie Ramowej Umowy Pożyczki bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia, tj wypłaty Kwoty Pożyczki, w rozumieniu definicji, nadanej treścią § 1 pkt 14 RUP. Odstąpienie od Umowy Pożyczki NIE jest równoznaczne z odstąpieniem od Ramowej Umowy Pożyczki i uprawnia Pożyczkobiorcę do ubiegania się w przyszłości o udzielenie Pożyczki.

5. Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia poprzez przekazanie oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, elektroniczna bądź telefoniczną. Dla zachowania terminu do odstąpienia wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór Oświadczenia o Odstąpieniu jest przesyłany Pożyczkobiorcy przy zawarciu każdej Umowy Pożyczki, na Trwałym nośniku. Wzór Oświadczenia o Odstąpieniu dostępny jest również w Profilu Klienta.

6. Pożyczkobiorca, który złożył oświadczenie o odstąpieniu od Ramowej Umowy Pożyczki, Umowy Pożyczki jest zobowiązany, nie później niż w terminie 30 dni od dnia odstąpienia, do zwrotu Kwoty Pożyczki wraz z odsetkami kapitałowymi, naliczonymi od dnia przelewu Kwoty Pożyczki lub Kwoty Dodatkowej na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy do dnia, w którym upłynie termin 30 dni od dnia odstąpienia.

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Pożyczkobiorcę, umowę uważa się za niezawartą.

8. W razie odstąpienia od Umowy Pożyczki Ratalnej, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu Kwoty Pożyczki wraz z odsetkami kapitałowymi, naliczonymi od dnia przelewu Kwoty Pożyczki na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy do dnia całkowitej spłaty Kwoty do Spłaty.

9. W przypadku, gdy Kwota Pożyczki nie zostanie zwrócona w terminie, wskazanym w ust. 6, Pożyczkodawca jest uprawniony do naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowej Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie), obecnie 14% w skali roku.

10. Wysokość odsetek kapitałowych w stosunku dziennym należnych w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki wynosi: 0,027%, zaś po upływie tego terminu wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie w stosunku dziennym wynosi: 0,038%. Formularz Informacyjny oraz Umowa Pożyczki wskazuje faktyczna wartość naliczaną każdego dnia.


§ 13 REKLAMACJE


1. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pożyczkodawcy (............ , za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Pożyczkodawcy (info@pozyczkaplus.pl), lub telefonicznie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem: 85 871 00 52.

2. Pożyczkodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Pożyczkodawca poinformuje o tym Pożyczkobiorcę wskazując: - przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji, - okoliczności wymagające wyjaśnienia, - ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

3. W przypadku, w którym reklamacja nie zawiera wszystkich niezbędnych do rozpatrzenia informacji, Pożyczkodawca zawiadamia Pożyczkobiorcę o konieczności uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego. W takim przypadku, termin, o którym mowa w ust. 2, biegnie od daty dostarczenia Pożyczkodawcy wszystkich informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. Tak samo, w przypadku, kiedy reklamacja skierowana zostanie omyłkowo do Pośrednika, choć dotyczy świadczeń Pożyczkodawcy, Pośrednik przekazuje Pożyczkodawcy reklamację do rozpatrzenia zgodnie z właściwością, informując Pożyczkobiorcę o terminie przekazania.

4. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

5. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 2, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.

6. O rozpatrzeniu reklamacji Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę w formie pisemnej (przesyłką pocztową). Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji, na wniosek Pożyczkobiorcy.


§ 14 ROZWIĄZANIE RAMOWEJ UMOWY POŻYCZKI


1. Ramowa Umowa Pożyczki zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Umowy Pożyczek na podstawie Ramowej Umowy Pożyczki zawierane są na czas określony do dnia zwrotu Kwoty do Spłaty przez Pożyczkobiorcę.

3. Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, rozwiązać Ramową Umowę Pożyczki za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym od dnia otrzymania przez Pożyczkodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu.

4. Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć Ramową Umowę Pożyczki za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę oświadczenia o wypowiedzeniu.

5. Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć Ramową Umowę Pożyczki w trybie natychmiastowym jeżeli:

 • a. Pożyczkobiorca zalega ze spłatą którejkolwiek raty Pożyczki Ratalnej przez okres przekraczający 30 dni
 • b. Dane podane przez Pożyczkobiorcę podczas rejestracji okazały się nieprawdziwe.
 • c. Pożyczkobiorca w trakcie obowiązywania umowy utracił zdolność kredytową.

6. Oświadczenie o wypowiedzeniu Ramowej Umowy Pożyczki przesyłane jest w formie pisemnej albo za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej.

7. Wypowiedzenie Ramowej Umowy Pożyczki wskutek okoliczności, określonych w ust. 3-5 nie wpływa na określone w Umowie Pożyczki obowiązki Pożyczkobiorcy dotyczące zwrotu Kwoty do Spłaty


§ 15 ZMIANA RAMOWEJ UMOWY POŻYCZKI


1. Pożyczkodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany zapisów Ramowej Umowy Pożyczki w razie wystąpienia którejkolwiek z niżej wymienionych okoliczności:

 • a. wprowadzenia nowych, zmiany albo wycofania z aktualnej oferty dotychczasowych produktów lub usług przez Pożyczkodawcę,
 • b. zmiany bądź wprowadzenia nowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wydania rekomendacji, wniosków, zaleceń lub wytycznych przez organy państwowe - w zakresie koniecznym do realizacji Umowy Pożyczki w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami prawa.
 • c. inne ważne okoliczności niezależne od Pożyczkodawcy.

2. O zmianie postanowień Ramowej Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę przed datą wejścia w życie zmian poprzez wysłanie za pośrednictwem wiadomości e-mail stosownego oświadczenia o zmianie wraz z nową Ramową Umową Pożyczki na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy.

3. Pożyczkodawca wskaże postanowienia, które uległy zmianie oraz ich nowe brzmienie, a także poda datę wejścia w życie zmienionej Ramowej Umowy Pożyczki.

4. Zmiana Ramowej Umowy Pożyczki będzie wiążąca, jeżeli Pożyczkobiorca nie wypowie Ramowej Umowy Pożyczki w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Ramowej Umowy Pożyczki.

5. Zmieniona Ramowa Umowy Pożyczki obowiązuje wyłącznie w stosunku do Umów Pożyczek zawartych po dniu wejścia w życie zmienionej Ramowej Umowy Pożyczki.


§ 16 KLAUZULA INFORMACYJNA


1. Administratorem Danych Osobowych Pożyczkobiorcy jest Pożyczkodawca. Przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorcy zostało powierzone Pośrednikowi na podstawie umowy zawartej z Pożyczkodawcą w zakresie związanym z pośrednictwem finansowym w udzieleniu Pożyczek. Dane osobowe Pożyczkobiorcy przetwarzane są przez Pożyczkodawcę na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) i nie wymaga to zgody Pożyczkobiorcy , tj. z uwagi, że:

 • a. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • b. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • c. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

2. Pożyczkobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich zmiany lub poprawienia.

3. Przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę wykonywane jest dla celów związanych z identyfikacją, weryfikacją zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, zawarciem i wykonaniem umowy pożyczki, a w przypadku nie zawarcia, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy pożyczki - dla celów archiwalnych i statystycznych. Pożyczkodawca przetwarza dane osobowe również w celu kontaktu z Pożyczkobiorcą oraz przeciwdziałania przestępstwom, w tym przestępstwom wyłudzenia oraz z zakresu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy. Nie podanie danych, bądź nie wyrażenie zgody na weryfikację tożsamości oraz dokonanie oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego skutkuje odmową udzielenia Pożyczki.

5. Dane osobowe Pożyczkobiorcy mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, pod warunkiem, że Pożyczkobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił identyfikujący go adres poczty elektronicznej oraz wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

6. Dane osobowe Pożyczkobiorcy składającego wniosek o udzielenie pożyczki, w tym dane udostępnione podczas rejestracji Profilu Klienta, przetwarzane są w sposób zautomatyzowany. Decyzja o udzieleniu lub odmowie udzielenia pożyczki opiera się na automatycznym przetwarzaniu danych, w tym na profilowaniu, na co Pożyczkobiorca wyraża zgodę.

7. Dane osobowe Pożyczkobiorcy mogą być udostępnione podmiotom:

 1. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12; 51-214 Wrocław
 2. CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie , ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków - Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (wykaz aktualnych uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej dostępny jest na stronach: www.credit-check.pl lub https://www.crif.pl/produkty/credit-check/
 3. Uczestnikom getSCORE, prowadzonego przez Kaczmarski Group sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Danuty Siedzikówny 12;

8. Pożyczkobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, zmiany, poprawienia, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów (czas obowiązywania umowy) lub ograniczania ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób sprzeczny z prawem. Pożyczkobiorca ma prawo odwołać w każdym czasie wyrażone uprzednio zgody ( o ile przetwarzanie odbywało się na podstawie takiej zgody) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Pożyczkobiorca ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia; Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00.


§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Pożyczkodawca jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelności, w tym niewymagalnych, wynikających z Umowy Pożyczki na rzecz osób trzecich. Pożyczkodawca przesyła Pożyczkobiorcy zawiadomienie o dokonanej cesji, na Trwałym Nośniku za pośrednictwem wiadomości e-mail, podając informacje dotyczące podmiotu, na którego rzecz scedowana została wierzytelność wraz z rachunkiem bankowym do wpłat.

2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się informować niezwłocznie Pożyczkodawcę za pośrednictwem Profilu Klienta, w drodze pisemnej na adres Pożyczkodawcy, telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail o zmianie wszelkich danych podanych w Profilu Klienta aż do całkowitego zwrotu Kwoty do Spłaty wynikającej z Umowy Pożyczki, zgodnie z warunkami Regulaminu Rejestracji. W razie zgłoszenia zmiany danych telefonicznie, Pożyczkobiorca może zostać poproszony o zatwierdzenie zmiany w formie formularza, zamieszczonego w Profilu Klienta.

3. Niniejsza Ramowa Umowa Pożyczki ma zastosowanie do pierwszej oraz każdej kolejnej Umowy Pożyczki udzielanej Pożyczkobiorcy. Ramowa Umowa Pożyczki przesyłana jest Pożyczkobiorcy przy każdym Wniosku o Udzielenie Pożyczki, Wniosku o Wypłatę Kwoty Dodatkowej oraz przy zawarciu każdej Umowy Pożyczki.

4. Strony Ramowej Umowy Pożyczki uznają, iż dane przesyłane za pośrednictwem wiadomości sms, e-mail, za pośrednictwem Profilu Klienta oraz innymi elektronicznymi środkami porozumiewania są traktowane jako oświadczenie woli każdej ze Stron i wywołują odpowiednie skutki prawne.

5. Ramowa Umowa Pożyczki oraz każda Umowa Pożyczki podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winna być interpretowana.

6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejsca zamieszkania konsumenta.

7. Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane adresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).

8. Pożyczkodawca informuje, iż Rzecznik Finansowy jest organem właściwym do prowadzenia postępowania z zakresu pozasądowego rozstrzygania sporów powstałych na gruncie umowy łączącej konsumenta z Pożyczkodawcą. Wszelkie informacje dotyczące zasad postępowania dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl.

9. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 21.05.2013 r., Pożyczkobiorca ma prawo skorzystać z Europejskiej Platformy Rozwiązywania Sporów Online, zwanej Platformą ODR. Platforma została utworzona z myślą o zapewnieniu konsumentom internetowego rozwiązania sporów wynikających z umów zawieranych z przedsiębiorcami za pośrednictwem Internetu. Aby skorzystać z Platformy ODR wystarczy kliknąć w link : http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10. Załączniki stanowiące integralną część Ramowej Umowy Pożyczki:

 • - Umowa Pożyczki
 • - Wzór Oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy
 • - Tabela Opłat i Prowizji wraz z Tabelą Okresu do uzyskania Wypłaty Kwoty Dodatkowej
 • - Formularz InformacyjnyPOŻYCZKODAWCA

.............
z siedzibą w .............
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: .............
reprezentowana przez Prezesa Zarządu .............

Rachunek do spłaty:
73 1020 1332 0000 1302 0775 5145

POŻYCZKOBIORCA

.............

podpis_________________________________

Dowód osobisty Nr. .............
Adres: .............
e-mail: .............
Rachunek Nr. .............
PESEL .............