Godziny pracy: Pon - Pt. 08:00 - 20:00 Sob. 08:00 - 18:00 Ndz. 09:00 - 17:00

Umowy ramowe podmiotów współpracujących z www.pozyczkaplus.pl

REGULAMIN REJESTRACJI, SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE POŻYCZEK I ŚWIADCZENIA INNYCH USŁUG PRZEZ POŚREDNIKA§ 1 Postanowienia Ogólne


1. Niniejszy Regulamin został wprowadzony w oparciu o zapisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016, poz. 1030 ze zm.) i określa m.in. rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Regulamin zawiera również informacje, do których przekazania zobowiązują Usługodawcę przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zm.).

3. Usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016, poz. 1030 ze zm.) jest Pośrednik Kredytowy – AVENTUS Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku

 • a. a. adres: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, p. III; 15- 888 Białystok
 • b. b. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000355948, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.500.000,00 złotych.
 • c. NIP 9662029390, REGON 200358089,
 • d. adres poczty elektronicznej: info@pozyczkaplus.pl
 • e. numer telefonu (Biuro Obsługi Klienta): (85) 871 00 52

4. Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.pozyczkaplus.pl. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.

5. Regulamin został udostępniony Klientom Usługodawcy na Stronie Internetowej w sposób umożliwiający pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocy systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

6. W razie udzielenia Klientowi Pożyczki przez Podmiot Współpracujący z Pośrednikiem, postanowienia Regulaminu stają się integralną częścią zawartej przez Strony Ramowej Umowy Pożyczki, Umowy Pożyczki Krótkoterminowej lub Umowy Pożyczki Refinansującej.


§ 2 Definicje


Przez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się:

1. Bezpieczny protokół SSL – protokół służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych, mający postać tzw. kłódki pojawiającej się przy ścieżce https, który powoduje, że nie ma możliwości przejęcia czy zmiany danych przesyłanych w ramach szyfrowanego połączenia.

2. Biura Informacji Gospodarczej – oznacza biura informacji gospodarczej działające na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych, współpracujące z Pożyczkodawcą na podstawie stosownych umów: Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie.

3. Biuro Obsługi Klienta – część infrastruktury Pośrednika, służąca do kontaktu z Klientami/Pożyczkobiorcami drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Numery kontaktowe oraz adresy poczty elektronicznej dostępne są na Stronie Internetowej.

4. Formularz Internetowy – elektroniczny formularz znajdujący się na Stronie Internetowej, udostępniony Pożyczkobiorcy w celu wprowadzenia odpowiednich danych koniecznych do rejestracji i utworzenia Profilu Klienta.

5. Hasło – ciąg znaków numerycznych lub alfanumerycznych używany do identyfikacji Klienta/Pożyczkobiorcy oraz uzyskania autoryzowanego dostępu do Profilu Klienta na Stronie Internetowej, ustalany indywidualnie i samodzielnie przez Klienta podczas pierwszego logowania.

6. Indywidualny rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy - rachunek bankowy, którego wyłącznym posiadaczem lub współposiadaczem jest Pożyczkobiorca, prowadzony w systemie bankowości elektronicznej, podawany podczas rejestracji na Stronie Internetowej, z którego dokonywana jest Opłata Rejestracyjna lub podawany podczas rejestracji i przypisany do Pożyczkobiorcy za pomocą aplikacji Kontomatik, na który przelewana jest Kwota Pożyczki.

7. Klient – osoba korzystająca z usług Pośrednika, świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej na podstawie niniejszego Regulaminu, zainteresowana uzyskaniem Pożyczki u Podmiotu Współpracującego z Pośrednikiem.

8. Kontomatik – usługa świadczona przez firmę Kontomierz.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000338706, NIP 5213542911, na podstawie zawartej z Pośrednikiem odpowiedniej umowy, umożliwiająca weryfikację danych wprowadzonych przez Pożyczkobiorcę podczas rejestracji z danymi podawanymi przez niego podczas logowania na Indywidualny Rachunek Bankowy.

9. Kwota Pożyczki – oznacza kwotę przekazaną przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Pośrednika na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy z tytułu Umowy Pożyczki Krótkoterminowej albo na rachunek bankowy Podmiotu Współpracującego z Pośrednikiem, wskazanego przez Pożyczkobiorcę we Wniosku o udzielenie Pożyczki Refinansującej z tytułu zawarciu Umowy Pożyczki Refinansującej.

10. Opłata Rejestracyjna - jednorazowy przelew w kwocie 0,01 zł, dokonywany z Indywidualnego Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy, celem: weryfikacji jego tożsamości, rozpatrzenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki, a także potwierdzenia woli Pożyczkobiorcy uzyskania Pożyczki. Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy, z którego przelana została Opłata Rejestracyjna jest rachunkiem, na który przelewana jest Kwota Pożyczki. . Opłata ponoszona jest przy złożeniu pierwszego Wniosku o Udzielenie Pożyczki.

11. Platforma Wymiany Informacji Pożyczkowej – platforma internetowa realizująca usługę poufnej informacji, umożliwiająca współpracę kredytodawców w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim, w ramach odrębnie zawartej przez Pożyczkodawcę i podmiot prowadzący umowy.

12. Podmioty Współpracujące z Pośrednikiem – Pożyczkodawcy: Tusumi Sp. z o.o., Arena Finance Sp. z o.o., posiadający status instytucji pożyczkowych w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim, dla których Pośrednik dokonuje czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem Umów Pożyczek na podstawie odpłatnych umów pośrednictwa finansowego. Wynagrodzenie Pośrednika pokrywane jest całkowicie przez Podmioty Współpracujące.

13. Pośrednik – Usługodawca w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. Aventus Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, wskazany w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu, świadczący Usługi na rzecz Klientów/Pożyczkobiorców, a także odpłatne usługi pośrednictwa finansowego na rzecz Podmiotów Współpracujących z Pośrednikiem, których lista zamieszczona została na Stronie Internetowej.

14. Pożyczka Krótkoterminowa - środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w wysokości i na warunkach określonych w zawartej Umowie Pożyczki Krótkoterminowej, zwracane w formie jednorazowego przelewu.

15. Pożyczka Ratalna – środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w wysokości i na warunkach określonych w zawartej Umowie Pożyczki Ratalnej, zwracane w ratach wraz doliczonym kosztem Prowizji i odsetek kapitałowych, zgodnie z ustalonym Harmonogramem Spłat.

16. Pożyczka Refinansująca – oznacza Pożyczkę udzielaną Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę, która ma na celu spłatę Pożyczki, udzielonej uprzednio przez Podmiot Współpracujący z Pośrednikiem na warunkach określonych w Umowie Pożyczki Refinansującej, zwracana w formie jednorazowego przelewu.

17. Pożyczkobiorca - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, posiadającą numer ewidencyjny PESEL oraz miejsce zamieszkania na terenie Polski, której w wyniku rejestracji, a następnie pozytywnej weryfikacji zawarła z Pożyczkodawcą Umowę Pożyczki.

18. Pożyczkodawca – jeden z Podmiotów Współpracujących z Pośrednikiem: Tusumi Sp. z o.o., Arena Finance Sp. z o.o.

19. Profil Klienta – oznacza konto Klienta/Pożyczkobiorcy utworzone na Stronie Internetowej, po przeprowadzeniu rejestracji, polegającej na wypełnieniu Formularza Internetowego prawidłowymi danymi Klienta, za pośrednictwem którego Klient/Pożyczkobiorca składa Wniosek o Udzielenie Pożyczki. Warunki utworzenia i korzystania z Profilu Klienta określa niniejszy Regulamin.

20. Rachunek bankowy Pośrednika – jeden z rachunków bankowych, którego numer znajduje się w spisie rachunków bankowych zamieszczonym na Stronie Internetowej oraz jest dostępny w Profilu Klienta.

21. Ramowa Umowa Pożyczki – oznacza umowę zawieraną z Pożyczkodawcą za pośrednictwem Strony Internetowej, która stanowi podstawę zawierania Umów Pożyczek i jednocześnie integralną ich część.

22. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Rejestracji, składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki i świadczenia innych usług przez Pośrednika.

23. Strona Internetowa – oznacza stronę internetową Pośrednika www.pozyczkaplus.pl, za pośrednictwem której świadczy on swoje Usługi na rzecz Klientów/Pożyczkobiorców oraz Podmiotów Współpracujących z Pośrednikiem.

24. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm).

25. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług, które następuje poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Klienta/Pożyczkobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron.

26. Tabela Opłat i Prowizji - oznacza zestawienie wartości opłat, Prowizji oraz odsetek kapitałowych, jakie stosuje Pożyczkodawca przy zawieraniu Umów Pożyczek odpowiednio do wnioskowanej Kwoty Pożyczki oraz okresu kredytowania, która stanowi integralną część Umów Pożyczek.

27. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

28. Umowa Pożyczki – umowa o kredyt konsumencki zawierana na odległość w znaczeniu ustawy o kredycie konsumenckim oznacza każdą (tzn. pierwszą i każdą następną) umowę zawartą pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą za pośrednictwem Pośrednika, na podstawie zawartej Ramowej Umowy Pożyczki. W ramach Ramowej Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca może zawrzeć stosownie do wniosku Pożyczkobiorcy – Umowę Pożyczki Krótkoterminowej, Umowę Pożyczki Refinansującej.

29. Umowa Pożyczki Krótkoterminowej - oznacza Umowę Pożyczki zawartą z Pożyczkodawcą, na podstawie której Pożyczkodawca przelewa na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy Kwotę Pożyczki, którą następnie Pożyczkobiorca zwraca po upływie określonej liczby dni (okresie kredytowania) wraz z Prowizją i odsetkami kapitałowymi w formie jednorazowego przelewu na Rachunek Bankowy Pośrednika.

30. Umowa Pożyczki Ratalnej – oznacza Umowę Pożyczki zawartą z Pożyczkodawcą, na podstawie której Pożyczkodawca przelewa na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy Kwotę Pożyczki, którą następnie Pożyczkobiorca zwraca wraz z Prowizją w ratach stosownie do warunków Umowy Pożyczki Ratalnej oraz ustalonego Harmonogramu Spłat.

31. Umowa Pożyczki Refinansującej – oznacza Umowę Pożyczki zawartą z Pożyczkodawcą, która ma celu spłatę Pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy uprzednio przez Podmiot Współpracujący z Pośrednikiem, zgodnie z warunkami tej umowy, zwracana przez Pożyczkobiorcę wraz z odsetkami kapitałowymi po upływie określonej liczby dni (okresie kredytowania) w formie jednorazowego przelewu na Rachunek Bankowy Pośrednika.

32. Usługi – oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną przez Pośrednika na podstawie niniejszego Regulaminu.

33. Ustawa – oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016, poz. 1030 ze zm.)

34. Ustawa o kredycie konsumenckim – oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011, nr 126, poz. 715 z późn. zm.)

35. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – oznacza ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. nr 81 poz. 530, z późn.zm.).

36. Weryfikacja - czynności kontrolne dokonywane przez upoważnionych do tych czynności pracowników Biura Obsługi Klienta, polegające na sprawdzeniu pod względem zgodności z prawdą informacji podanych przez Pożyczkobiorcę podczas rejestracji, jak również dokonanie oceny zdolności kredytowej Klienta, stosownie do obowiązku nałożonego ustawą o kredycie konsumenckim oraz do wyrażonego przez niego upoważnienia na podstawie danych ze zbiorów danych Pożyczkodawcy, Pośrednika oraz baz danych biur informacji gospodarczej.

37. Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek złożony przez Pożyczkobiorcę za pośrednictwem Profilu Klienta albo drogą telefoniczną, zawierający propozycję warunków Umowy Pożyczki, którego szczególne zasady składania ustala Regulamin.

Sformułowania pisane wielkimi literami, które zostały powyżej zdefiniowane mają takie znaczenie w dalszej treści Regulaminu.

W razie rozbieżności pomiędzy znaczeniem pojęć zdefiniowanych w Regulaminie a w Ramowej Umowie Pożyczki zastosowanie znajdują postanowienia Ramowej Umowy Pożyczki.

§ 3 Rodzaje Usług świadczonych drogą elektroniczną


1. Pośrednik świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:

 • 1) Udostępnienie informacji handlowej o oferowanych przez Podmioty Współpracujące z Pośrednikiem produktach, usługach, promocjach.
 • 2) Umożliwienie dokonania samodzielnej kalkulacji kosztów Pożyczki na warunkach, wynikających z indywidualnego ustawienia tzw. „suwaków” na Stronie Internetowej, oraz zapoznania się ze szczegółowymi warunkami Umowy Pożyczki oferowanej przez Podmioty Współpracujące z Pośrednikiem przed jej zawarciem za pośrednictwem elektronicznego Formularza Informacyjnego.
 • 3) Udostępnienie bloga pożyczkowego, zawierającego informacje, porady w zakresie udzielania Pożyczek, opinie i komentarze Klientów/Pożyczkobiorców.
 • 4) Umożliwienie Klientowi/Pożyczkobiorcy kontaktu z Pośrednikiem albo z Pożyczkodawcą za pośrednictwem Pośrednika poprzez udostępniony na Stronie Internetowej formularz kontaktowy.
 • 5) Rejestracja na Stronie Internetowej, utworzenie i prowadzenie Profilu Klienta.
 • 6) Przekazanie Podmiotowi Współpracującemu z Pośrednikiem Wniosku o Udzielenie Pożyczki.

2. Pośrednik świadczy Usługi na rzecz Podmiotów Współpracujących na podstawie odpłatnych umów pośrednictwa finansowego. Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem, oferowaniem, zawieraniem Umowy Pożyczki.


§ 4 Warunki zawierania i rozwiązywania
umów o świadczenie usług drogą elektroniczną wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 1 -4 Regulaminu


1. Rozpoczęcie korzystania z Usług wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1- 3 następuje wraz z wejściem na Stronę Internetową Pośrednika i podjęciem odpowiednich czynności.

2. Rozpoczęcie korzystania z Usług Pośrednika jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

3. Użytkownik może zakończyć korzystanie z Usług wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 - 3 Regulaminu w każdym czasie, w szczególności poprzez opuszczenie Strony Internetowej.

4. Rozpoczęcie korzystania z Usługi, wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 4 następuje poprzez wprowadzenie przez Klienta/Pożyczkobiorcę pytania do formularza kontaktowego i wysłania go Pośrednikowi. Odpowiedź na zapytanie Klienta/Pożyczkobiorcy przesyłana jest na podany w formularzu adres poczty elektronicznej.


§ 5 Rejestracja i tworzenie Profilu Klienta


1. Rejestracja na Stronie Internetowej polega na wprowadzeniu wymaganych i prawidłowych danych przez Klienta do Formularza Internetowego, kończy się zaś utworzeniem Profilu Klienta i złożeniem za jego pośrednictwem pierwszego Wniosku o Udzielenie Pożyczki.

2. Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem wiadomości sms tymczasowe hasło do pierwszego logowania do Profilu Klienta. Podczas pierwszego logowania, Klient ustala samodzielnie indywidualne hasło do Profilu Klienta. Klient zobowiązuje się do nieudostępniania hasła osobom trzecim.

3. Dane wprowadzone przez Klienta do Formularza Internetowego podlegają sprawdzeniu przez Pośrednika pod kątem prawdziwości. W razie wątpliwości, Klient może zostać poproszony o nadesłanie odpowiedniego potwierdzenia podanych informacji w formie skanu lub kserokopii dokumentu na adres Pośrednika lub wiadomością e-mail. Pośrednik może również dokonać sprawdzenia danych Klienta w drodze rozmowy telefonicznej za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

4. Badania zdolności kredytowej dokonuje Pożyczkodawca.

5. Podanie podczas rejestracji nieprawdziwych danych bądź danych wprowadzających w błąd, skutkujących doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Pożyczkodawcy może powodować odpowiedzialność cywilną lub karną Pożyczkobiorcy.

6. Aby złożony Wniosek o Udzielenie Pożyczki został poddany Weryfikacji, Klient powinien dokonać potwierdzenia rejestracji. Klient może potwierdzić rejestrację na dwa sposoby:

 • - uiszczając Opłatę Rejestracyjną z Indywidualnego Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy, albo
 • - logując się na Stronie Internetowej do Indywidualnego Rachunku Bankowego przy wykorzystaniu aplikacji Kontomatik.

7. W razie potwierdzania rejestracji poprzez przelew Opłaty Rejestracyjnej, Klient otrzymuje komunikat za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sms z danymi potrzebnymi do dokonania przelewu takimi jak: dane odbiorcy, numer Indywidualnego Rachunku bankowego Pośrednika, tytuł przelewu.

8. Opłata Rejestracyjna powinna być przelana z Indywidualnego Rachunku Bankowego, którego Klient jest posiadaczem bądź współposiadaczem. Indywidualny Rachunek Bankowy, z którego Klient dokonuje Opłaty Rejestracyjnej stanowi rachunek, na który przelewana jest Kwota Pożyczki Krótkoterminowej w przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki.

9. W sytuacji, gdy Klient potwierdza rejestrację przy użyciu aplikacji Kontomatik, zaznacza ikonę banku, w którym posiada Indywidualny rachunek Bankowy, wskazany podczas rejestracji, następnie wprowadza dane tego rachunku wraz z hasłem do logowania, co powoduje automatyczną weryfikację danych Klienta z danymi podanymi przy logowaniu do Indywidualnego rachunku Bankowego. Potwierdzenie rejestracji przy wykorzystaniu aplikacji Kontomatik nie wymaga dokonywania Opłaty Rejestracyjnej.


§ 6 Warunki korzystania z Profilu Klienta


1. Profil Klienta tworzony jest jednorazowo przy rejestracji na Stronie Internetowej. Za pośrednictwem Profilu Klienta, Pożyczkobiorca ma możliwość m.in. złożenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki, sprawdzenia historii udzielonych Pożyczek, warunków aktualnej Pożyczki, Kwoty do Spłaty, Terminu Spłaty, okresu kredytowania, Harmonogramu Spłat, dostępu do wszystkich dokumentów związanych z udzielonymi Pożyczkami.

2. Pożyczkobiorca uzyskuje dostęp do Profilu Klienta przez zalogowanie się za pomocą numeru PESEL oraz hasła ustanowionego indywidualnie podczas pierwszego logowania.

3. Po zalogowaniu do Profilu Klienta, Pożyczkobiorca może złożyć Wniosek o Udzielenie Pożyczki, Wniosek o Przedłużenie Terminu Spłaty albo Wniosek o udzielenie Pożyczki Refinansującej, który Pośrednik przekazuje właściwemu Podmiotowi Współpracującemu.

4. Pośrednik świadczy Usługi w zakresie prowadzenia Profilu Klienta na Stronie Internetowej od momentu jego utworzenia. Umowa o prowadzenie Profilu Klienta jest nieodpłatna i zawarta na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania za 14 dniowym okresem wypowiedzenia, liczonym od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu.

5. Klient/Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od umowy na prowadzenie Profilu Klienta bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W razie odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą. Odstąpienie od umowy nie wpływa na obowiązek Pożyczkobiorcy w zakresie zwrotu całości Kwoty do Spłaty, wynikającej z Umowy Pożyczki i nie jest równoznaczne z Odstąpieniem od Umowy Pożyczki.

6. Oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na prowadzeniu Profilu Klienta oraz o odstąpieniu od tej umowy przesyłane są w formie pisemnej na adres Pośrednika albo za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej.


§ 7 Zmiana danych Pożyczkobiorcy w Profilu Klienta


1. Pożyczkobiorca ma prawo i obowiązek zawiadomić Pośrednika o każdej zmianie danych udostępnionych podczas rejestracji w Formularzu Internetowym. Pożyczkobiorca może za pośrednictwem Profilu Klienta samodzielnie dokonać zmiany danych, za wyjątkiem danych takich jak: imię i nazwisko, PESEL, numer i seria dowodu osobistego, numer telefonu komórkowego, adres poczty e-mail, oraz Indywidualny Rachunek Bankowy.

2. W razie zmiany danych, których samodzielna zmiana za pośrednictwem Profilu Klienta została wyłączona, w myśl ustępu wyżej, Pożyczkobiorca zobowiązany jest skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, celem ustalenia sposobu zmiany tych danych.


§ 8 Zmiana, dodanie nowego Indywidualnego Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy


1. W przypadku zmiany Indywidualnego Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do dokonania ponownie przelewu Opłaty Rejestracyjnej z nowego Indywidualnego Rachunku Bankowego, albo do weryfikacji nowego rachunku przy wykorzystaniu aplikacji Kontomatik. Od tego momentu Indywidualny Rachunek Bankowy staje się aktywny, co oznacza, że mogą być przelewane na niego Kwoty Pożyczek.

2. W razie potwierdzania rachunku przez poniesienie Opłaty Rejestracyjnej, w tytule przelewu Pożyczkobiorca podaje: „PESEL zmiana rachunku bankowego”.

3. Pożyczkobiorca może posiadać więcej niż jeden aktywny Indywidualny Rachunek Bankowy. Dodanie kolejnego aktywnego Indywidualnego Rachunku Bankowego następuje w sposób przewidziany dla zmiany Indywidualnego Rachunku Bankowego.

4. Dokonanie zwrotu Kwoty do Spłaty z innego Indywidualnego Rachunku Bankowego niżeli aktywny, którego posiadaczem lub współposiadaczem jest Pożyczkobiorca, powoduje przypisanie tego rachunku do rachunków aktywnych, bez konieczności potwierdzania zmiany. W razie składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki, Pożyczkobiorca ma możliwość wyboru aktywnego Indywidualnego Rachunku Bankowego, na który zostanie przelana Kwota Pożyczki.


§ 9 Wniosek o Udzielenie Pożyczki


1. Warunkiem udzielenia przez Pożyczkodawcę Pożyczki jest złożenie Wniosku o Udzielenie Pożyczki.

2. Pierwszy Wniosek o Udzielenie Pożyczki stanowi wniosek o zawarcie Ramowej Umowy Pożyczki i pierwszej Umowy Pożyczki oraz może zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem Profilu Klienta.

3. Klient może uzyskać Pożyczkę, jeżeli spełnia warunki, wynikające z niniejszego Regulaminu, Ramowej Umowy Pożyczki oraz Umowy Pożyczki.

4. Pożyczkobiorca może złożyć Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki za pośrednictwem aktywnego Profilu Klienta lub drogą telefoniczną.

5. W razie złożenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki drogą telefoniczną, wszelkie warunki dotyczące wnioskowanej Pożyczki ustalone podczas rozmowy z upoważnionym pracownikiem Biura Obsługi Klienta, zostaną niezwłocznie potwierdzone przez przesłany Formularz Informacyjny na adres e-mail Pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca podczas rozmowy może zostać poproszony o wyrażenie odpowiednich zgód i upoważnień wymaganych przez przepisy obowiązującego prawa. Przy każdym połączeniu z Biurem Obsługi Klienta Pożyczkobiorca zostanie poinformowany, iż prowadzona rozmowa z Biurem Obsługi Klienta jest rejestrowana.

6. Po złożeniu Wniosku o Udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca otrzymuje na adres e-mail, na trwałym nośniku Formularz Informacyjny.

7. Pośrednik przystępuje do Weryfikacji Wniosku o Udzielenie Pożyczki po dokonaniu przez Pożyczkobiorcę potwierdzenia rejestracji w formie Opłaty Rejestracyjnej albo przy wykorzystaniu aplikacji Kontomatik, stosownie do regulacji poprzedniego paragrafu. Pośrednik zawiadamia Pożyczkobiorcę o udzieleniu albo odmowie udzielenia Pożyczki, przesyłając informację za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sms.

8. Równocześnie z informacją o udzieleniu Pożyczki, Pożyczkobiorca otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, na Trwałym Nośniku, następujące dokumenty:

 • - Ramową Umowę Pożyczki – jeżeli jest to pierwsza Pożyczka. Jeżeli jest to kolejna Pożyczka, Pożyczkobiorca otrzymuje ponownie Ramową Umowę Pożyczki do wglądu, co umożliwia mu przypomnienie jej postanowień.
 • - Umowę Pożyczki – odpowiednio Umowę Pożyczki Krótkoterminowej, Umowę Pożyczki Refinansującej albo Umowę Pożyczki Ratalnej,
 • - Wzór Oświadczenia o odstąpieniu,
 • - Tabelę Opłat i Prowizji.
Dokumenty te będą również dostępne dla Pożyczkobiorcy w Profilu Klienta.

9. Pożyczkodawca ani Pośrednik nie ma obowiązku informowania Pożyczkobiorcy o powodach odrzucenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki, z wyjątkiem sytuacji, gdy odmowa udzielenia Pożyczki nastąpiła ze względu na informacje zawarte w bazie danych Biur Informacji Gospodarczych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy.

10. Ramowa Umowa Pożyczki, Umowa Pożyczki zawierane są przez Pożyczkobiorcę z Podmiotem Współpracującym z Pośrednikiem.


§ 10 Informacje na temat zabezpieczeń stosowanych przez Usługodawcę


1. Pośrednik zapewnia bezpieczeństwo wprowadzonych danych poprzez proces autoryzacji Profilu Klienta loginem oraz indywidualnym hasłem, a także poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL).

2. Klient/Pożyczkobiorca zobowiązany jest do przechowywania informacji na temat loginu oraz hasła do Profilu Klienta w bezpiecznym miejscu, uniemożliwiającym dostęp osobom trzecim.


§ 11 Wymagania techniczne
niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca


1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej potrzebne jest zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript, z dostępem do sieci Internet.

2. W przeglądarce internetowej konieczne jest umożliwienie dopisywania plików cookies. Wyłączenie obsługi Cookies zazwyczaj nie blokuje możliwości korzystania z Usług, ale może w szczególnych przypadkach powodować utrudnienia w połączeniu z Serwisem. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku aktywnej obsługi Cookies przez Użytkownika.


§ 12 Przetwarzanie danych osobowych


1. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest Pośrednik, czyli Aventus Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000355948, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.500.000,00 złotych, NIP 9662029390, REGON 200358089, adres: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, p. III, 15-888 Białystok, adres poczty elektronicznej: info@pozyczkaplus.pl, numer telefonu: (85) 871 00 52.

2. Pośrednik gromadzi, przechowuje i przetwarza dane Klientów/Pożyczkobiorców zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883), oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016, poz. 1030 ze zm.).

3. Pośrednik przetwarza dane osobowe Pożyczkobiorców na podstawie zawartej z Pożyczkodawcą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4. Klient/Pożyczkobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich zmiany lub poprawienia.

5. Informacja handlowa pochodząca od Pośrednika może być przesyłana wyłącznie tym Klientom/Pożyczkobiorcom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnili identyfikujących ich adres poczty elektronicznej oraz wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.


§ 13 Postępowanie reklamacyjne


1. Zarówno Klientowi jak i Pożyczkobiorcy służy prawo do złożenia reklamacji w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1348 z późn. zm.). Reklamacja jest zgłoszeniem zastrzeżeń dotyczących Usług świadczonych przez Pośrednika.

2. Reklamacja może być złożona pisemnie za pośrednictwem przesyłki listownej, ustnie za pośrednictwem rozmowy telefonicznej, bądź w formie elektronicznej tj. z wykorzystaniem poczty elektronicznej – na adresy Pośrednika podane w niniejszym Regulaminie.

3. Reklamacja powinna być rozpatrzona przez Pośrednika w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Usługodawca wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą być ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, jednak nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4. Usługodawca rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi w postaci papierowej albo za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z tym zastrzeżeniem, że dostarczenie odpowiedzi pocztą elektroniczną może nastąpić wyłącznie na wniosek Klienta/Pożyczkobiorcy.


§ 14 Postanowienia końcowe


1. Strona Internetowa zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności: tekst, grafika, znaki towarowe logotypy, ikony, zdjęcia, programy, które prezentowane są na Stronie Internetowej. Powyższe treści nie mogą być powielane ani rozpowszechniane bez uprzedniego zezwolenia.

2. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta/Pożyczkobiorcę nieprawdziwych, niekompletnych, nieprawidłowych informacji, w szczególnie w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. Za skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych odpowiedzialność ponosi Klient/Pożyczkobiorca korzystający ze Strony Internetowej.

3. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Klienta/Pożyczkobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu w dowolnym czasie.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia go na Stronie Internetowej.Zgadzam się z niniejszym regulaminem. ......................., PESEL ................
Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy na prowadzenie Profilu Klienta na kolejnej stronie.Załącznik nr 1

Miejscowość, data _______________________________________

(czytelny podpis Pożyczkobiorcy)

AVENTUS Group Sp. z o.o.
z siedzibą w
Ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, 15 – 888 Białystok
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000355948
Dane pożyczkobiorcy:


______________________________________________________

(adres zamieszkania)

______________________________________________________

(adres zameldowania)

______________________________________________________

(numer i seria dowodu osobistego)

______________________________________________________

(data urodzenia

______________________________________________________

(PESEL)OŚWIADCZENIE

Odstąpienie od Umowy na prowadzenie Profilu KlientaNiniejszym, zgodnie z przysługującym mi prawem odstąpienia w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, odstępuję od Umowy na prowadzenie Profilu Klienta na Stronie Internetowej Pośrednika. Odstępując od umowy odwołuję wszelkie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.___________________________________________

(imię i nazwisko)


___________________________________________

(czytelny podpis)